Редовен докторант - допълнителен конкурс по докторска програма „Теоретична химия“, ИОНХ-БАН

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовен докторант за учебната 2021-2022 г.-допълнителен конкурс по докторска програма„Теоретична химия“, област на висше образование „Химически науки“, ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.

В срок от 14.03.2022 г. до 13.05.2022 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИОНХ – БАН.
За справки – ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 11, стая 302, тел. 9792560.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба до директора на ИОНХ – БАН, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография.
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
5. Медицинско свидетелство.
6. Свидетeлство за съдимост.
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
- по специалността от 13 до 17.06.2022 година;
- по чужди езици от 20 до 24.06.2022 година.

Изисквания:
- Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Обучението по докторската програма „Теоретична химия“ ще се провежда в Лабораторията „Теоретична и изчислителна химия“ в Институт по обща и неорганична химия – БАН. В
Лабораторията работят висококвалифицирани хабилитирани и нехабилитирани учени. Теоретичните изследванията са насочени към изясняване, предсказване и оптимизиране на функционалността на нови оптични материали чрез молекулно моделиране на d- и f-метални комплекси, органични хромофори и фотопротектори. За тази цел се разработва методология с приложение на точни ab initio методи, методи на теорията на функционала на плътността и полуемпирични методи за изследване на молекулните характеристики и фотофизичните свойства на оптични системи, процеси на абсорбция, емисия, механизми на пренос на енергия и заряд и луминесцентните свойства на лантанидни системи. Лабораторията разполага с лицензи на специализирани софтуерни програмни пакети Gaussian16, Turbomole, VASP, Gamess, Orca, и др. и персонални компютри. На докторантите може да се осигури достъп до високопроизводителен изчислителен комплекс „Авитохол“ за провеждане на квантовохимични изчисления.

За повече информация: 029792592 или 0884354197 проф. д-р Ивелина Георгиева