ОТГОВОРНИК ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – РАМУС ООД търси да назначи Отговорник Осигуряване на качеството.

Задължения и отговорности

 1. Поддържа системата за управление на качеството на компанията в съответствие с действащите разпоредби, включително разработване, внедряване и поддържане на програма за обучение по принципите и рамката на QMS.
 2. Пише и преглежда СОП, работни инструкции и формуляри.
 3. Подбор на подходящ набор от KPI са идентифицирани и редовно преразглеждани и наблюдавани за измерване на ефективността на системата за управление на качеството и съответните процеси, включително идентифициране на тенденции и прилагане на коригиращи и превантивни действия.
 4. Координира и преглежда отклонения, несъответствия, коригиращи и превантивни действия, проверки на ефективността.
 5. Разработва годишен график за преглед на съответната документация на процеси – вътрешни одити, обучения, мониторинг на персонал и др.
 6. Наблюдава, управлява, подрежда и приоритизирайте ежедневните действия на отдела за съответствие, за да гарантирате, че всички свързани функции са ефективно внедрени.
 7. Могат да бъдат възложени и други задължения.

Изисквания

 • Образование до степен в подходяща научна или инженерна област като биология, биохимия, химия, химическо инженерство, микробиология и др.;
 • Доказан опит в управлението на функциите за осигуряване на качество и/или системи за качество и съответствие с познания в ролята на управление на хора;
 • Познания за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2018, БДС EN ISO 15189:2022, ISO 9001:2015, GCP и др.;
 • За предпочитане е опит в областта на изпитвателна или медицинска лаборатории;
 • Комуникационни умения както устно, така и писмено;
 • Способни да работят междуфункционално, както и да развиват и поддържат партньорски отношения;
 • Способен да работи в мениджърски екип, както и да ангажира и влияе на другите в гъвкава среда;
 • Работи добре както в екип, така и самостоятелно;
 • Способен да обучава другите;
 • Аналитични умения.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография