Задължения и отговорности

 1. Осъществява оперативното управление и контрол на технологичния процес.
 2. Осигурява и контролира изпълнението на производствените задания в срок и със заложените стандарти за качество.
 3. Контролира спазването на трудовата, технологична и производствена дисциплина.
 4. Организира работата и изпълнението на производствените задачи на персонала.
 5. Отговаря за правилното протичане на производствения процес включително доставка на суровини и материали; правилното и безопасно настройване на машини; безпрепятствената работа на спомагателните звена.
 6. Отговаря за показателите за ефективност на производствените процеси.
 7. Следи за проблеми във функционирането на оборудването и при идентифицирани такива организира ремонтни или профилактични дейности.
 8. При производствена необходимост прави промени в работните места и задачите на персонала като се съобразява с тяхната квалификация.
 9. Участва в подбора на служители в цеха, прави препоръки и участва при повишаване квалификацията на подчинения персонал.

Изисквания

 • Висше образование – икономика, мениджмънт, химия или технически профил;
 • Организационен и/или управленски опит минимум 3 години;
 • Опит в реализацията на технологични и/или производствени програми се счита за сериозно конкурентно предимство;
 • Готовност за работата на сменен режим;
 • Ползване на английски език на работно ниво.

Специфични професионални знания и умения

 • Да притежава познания в областта на управлението като цяло; умения за поставяне на цели, управление чрез цели, координиране, организиране и контрол на материални и информационни потоци, както и умение за управление на хора и ситуации; умения за прилагане и стремеж към усъвършенстване на процесите.

Личностни качества и умения

 • Комуникативност и умения за работа в екип, умения за общуване и нагласа за откритост, толерантност, отзивчивост;
 • Способност за анализиране и вземане на решения, приоритетно отчитане на необходимостите и спецификата на производство.

Предложението

 • Въвеждащо вътрешно професионално обучение;
 • Коректни трудовоправни отношения;
 • Дългосрочен ангажимент в утвърдена компания;
 • Възможност за обучение и кариерно развитие;
 • Съвременни работни условия в модерно предприятие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография