Докторантска стипендия на Фондация Карол Знание

От 2011 г. финансова група Карол връчва стипендия на редовен докторант, изявен в своята научна област. Със създаването на фондация Карол Знание, в началото на 2018 г. стипендията вече се предоставя от фондацията.

Годишна стипендия в размер на 8000 лв.
Фондация Карол Знание отпуска годишна стипендия в размер на 8000 лв. за редовен докторант, който се избира с конкурс.

Изисквания към кандидатите
- Да са български граждани;
- В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН и да не са последна година на обучението си.
- Проектът, по който работят да има потенциално практическо приложение.

Тематични области:
- Естествени науки;
- Технически науки;
- Медицински науки.

Документи за кандидатстване
- Мотивационно писмо, в което се аргументира личната мотивация за участие в конкурса;
- Автобиография, в която се включват и научните активности – публикувани статии, участие в научни конференции и семинари, състезания, подготвени и изнесени научни реферати, спечелени конкурси и грантове и други;
- Копие на заповедта за зачисляване в докторантура;
- Резюме на изследователския проект в обем до 2 страници, в което се посочва значимостта на темата с кратък теоретичен обзор; използвани методи и подходи; експерименти; постигнати до момента резултати; поставени краткосрочни и дългосрочни цели; очаквани резултати; потенциал за приложение; уникалност на проекта; предстоящи дейности през следващата година и примерен план за изразходване на средствата от стипендията;
- Списък на публикации, ако има такава.

Процедура и срокове
- Срок за кандидатстване – 1 декември 2020 г.;
- Документи за кандидатстване се подават с електронна поща на knowledge@karoll.bg
- Само финалистите в конкурса представят проектите си пред жури;
- Период на получаване на стипендията: февруари – ноември на десет равни месечни вноски.

Допълнителна информация ще намерите на интернет страницата на Фондацията:
https://karollknowledge.bg/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0...