Шести конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Конкурсът за Голямата награда за научна и изследователска дейност “Софийски университет Св. Климент Охридски” ще се проведе за шести път. Наградата е учредена с решение на Академичния съвет от 24 септември 2008 г., протокол №14 и има за цел да материализира и потвърди признанието от страна на Софийския университет „Св. Климент Охридски” към видни български учени, допринесли за увеличаване престижа на науката и за издигане нивото на научните изследвания в България. Наградата е признание и за международния престиж на българската наука, за приложимостта на резултатите от научното изследване и популяризацията на науката и нейните достижения.

Предложенията е необходимо да постъпят до края на месец юли 2018 г. при Главния секретар – Детелина Илиева, тел. 9308 336, 987 39 12, каб. № 6, Ректорат.

1. Наименование на наградата

Наименованието на наградата е Голяма награда за научна и изследователска дейност "Софийски университет" ("Наградата").

2. Източник на средствата за наградата

1) Средствата за Наградата се осигуряват от:

- приходи от имущества (наеми, лихви, продажна цена на имуществото), подарени или предоставени на Университета с цел осигуряване на Наградата;
- парични дарения, предназначени от дарителя за Наградата;
- целево предоставени бюджетни средства;
- бюджета на Софийски университет „Св. Климент Охридски”;

2) Посочените източници на средства се изразходват в поредността на изброяването им, освен ако Академическият съвет по предложение на Ректора даде съгласие за друга поредност. При недостиг на средства за даване на Наградата Академическият съвет по предложение на Ректора и при спазване на вътрешните нормативни актове на Софийския университет може да разреши необходимите средства да се набавят и от други източници.

3. Размер, период и време на даване на Наградата

1) Размерът на Наградата е 10 000 (десет хиляди) лева за основния награден и 5 000 (пет хиляди) лева за неговия последовател.
2) Ако се награждава научен колектив, наградата се разпределя поравно между членовете на колектива.
3) Ако няма основания за даване на Наградата на последовател на основния награден, Наградата се дава само на основния награден. В този случай размерът й е 10 000 (десет хиляди) лева.
4) Наградата се дава през ноември /освен ако Академическият съвет не определи друго време/ на всяка втора година, считано от първото й даване (2008 г.).

4. Цел на Наградата. Критерии за даването й

1) Целта на Наградата е да материализира и потвърди признанието от страна на Софийския университет „Св. Климент Охридски” към видни български учени, допринесли за увеличаване престижа на науката и за издигане на нивото на научните изследвания в България, както и да поощрява приемствеността в науката. В допълнение: Наградата е признание за международния престиж на българската наука, за приложимостта на резултатите от научното изследване и популяризацията на науката и нейните достижения.
2) Целта на наградата определя и критериите, според които тя се дава.
3) Наградата се дава в две групи от научни области:
- една Награда за природо-математическите науки;
- една Награда за социални и хуманитарни науки.

5. Лица, на които Наградата се дава (Основен награден)

1) Основният награден трябва да е учен с признат авторитет в своята област на изследване, с цялостната си дейност да е допринесъл за увеличаване престижа на българската наука и за издигане на нивото на научните изследвания в България.
2) При решението за даване на Наградата на основния награден нямат значение гражданството, местопребиваването, принадлежността към научна или друга институция, възрастта, полът, научният стаж, научните степени и звания, политическите убеждения нито каквито и да било други критерии, освен посочените в предходната алинея.
3) Наградата може да се даде и на научен колектив. Под научен колектив се разбират учени, обединени по какъвто и да е формален признак (научен или изследователски екип, съвместна дейност, съвместна публикация и други подобни), стига дейността им, за която получават Наградата, да може да се схване като обща от фактическо или резултатно гледище.
4) Наградата се дава за високи научни постижения и за цялостна дейност.
5) Наградата се дава само на живи физически лица.

6. Лица, на които Наградата се дава (Последовател на основния награден)

1) Последователят се посочва от основния награден.
2) Последователят трябва в съответната степен да отговаря на изискванията към основния награден (чл. 5, ал. 1).
3) Последователят е учен, който е доразвил, продължил или допринесъл за научната дейност на основния награден.
4) Качеството на последовател не предполага административна, организационна или каквато и да било друга зависимост или връзка между последователя или основния награден.
5) Последователят към деня на даването на наградата не трябва да е навършил 40 години.
6) Последовател може да бъде награден само по предложение на основния награден и заедно с последния. Това не изключва възможността Наградата да бъде дадена на учен като основен награден заради доразвиване или продължаване на чужда научна дейност.
7) За последователя важат съответно алинеи 2 (освен възрастта), 3 и 5 на предходния член.

Повече информация ще намерите на: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/shesti_k...