Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА към МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО обявява конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Физико-химични показатели, остатъци и токсикология“ на дирекция „Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти“.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 • Степен на образование: професионален бакалавър
 • Професионална област: биология, микробиология, екология, молекулярна биология, биохимия, фармация, медицина
 • Минимален ранг за заемане на длъжността: V младши
 • Професионален опит: не се изисква
 • Длъжностно ниво по КДА: 11
 • Наименование на длъжностното ниво по КДА: експертно ниво 7
 • Да отговаря на изискванията на чл. 7, ал.1 от Закона за държавния служител.
 • Не може да бъде назначено за държавен служител лице, което попада в хипотезата на чл. 7, ал.2 от Закона за държавния служител.
 • Определени изисквания съобразно длъжностната характеристика:
  • Предпочитани професионални области: екология, биология, микробиология, молекулярна биология, биохимия, фармация, медицина
  • Допълнително необходима езикова и компютърна квалификация:
   • компютърни умения – MS Office
   • добро владеене на английски език в степен, достатъчна за осъществяване на дейността й
  • Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността:
   • Длъжността изисква основно да се познават и прилагат нормативните актове: Закон за защита на растенията, Регламент (ЕО) № 1107/2009, Закон за центъра за оценка на риска по хранителната верига, Устройствен правилник на Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Задължения и отговорности

 1. Извършване на оценка с доклад за оценка във връзка с процедурите по разрешаване на продукти за растителна защита.
 2. Използване на актуалните европейски и национални нормативни и ръководни документи при изготвяне на експертните оценки.
 3. Участие в национални и международни срещи и семинари.

Начин на провеждане на конкурса: по реда на чл. 33, т.1 и чл. 34 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители, е чрез решаване на тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса

 1. Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители;
 2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (обстоятелствата по чл. 7, ал.1 от Закона за държавния служител;)
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 4. Автобиография;
 5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако има такъв.

 1. Документите да се подават в деловодството на административната сграда на ЦОРХВ находяща се в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 11, в срок от 05.12.2022 г. до 17.30 часа на 14.12.2022г. Документите по т. 7.1. и т. 7.2 може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 7.1. и декларацията по т. 7.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 1. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Център за оценка на риска по хранителната верига в сроковете, определени в Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители.

 1. Размерът на основната месечна заплата за длъжността е в първа степен от 710 до 1600 /седемстотин и десет до хиляда и шестстотин/ лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129/29.06.2012 г.