Младши експерт в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-22/02.12.2022 г. на Директора, БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Младши експерт в отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни” – 1 щ. бр.

Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове

 • Степен на образование – висше образование – професионален бакалавър
 • Професионален опит – не се изисква
 • И/или V младши ранг
 • Специфични изисквания:
  • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
 • Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, които са определени въз основа на компетентностите, които са необходими за експертни длъжности:
  • предпочитани специалности – от професионални направления – Химически науки; Биологически науки; Науки за земята; Архитектура, строителство и геодезия, Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми;
  • добра компютърна грамотност – Miсrosoft Office, електронна поща, интернет; Познаване на нормативната база, свързана с управлението на водите – Закона за водите и наредбите към него, Закона за опазване на околната среда, Закон за администрацията, ЗДСл., КТ, Правилник за дейността, организацията на работа и състав на БД и др.

Месторабота – гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66.

Кратко описание на длъжността

 1. Събира, обобщава и подготвя информацията необходима за отделните части на ПУРБ, включително ПоМ, за неговите актуализации и докладвания.
 2. Актуализира установените параметри на компонентите и факторите на околната среда.
 3. Участва в обществени консултации и обсъждания на ПУРБ.
 4. Анализира постъпилата информация и проследява сроковете по изпълнението на ПМ за изготвяне оценка на риска от неизпълнението й.
 5. Подготвя предложения за изменение на други планове, които не са съобразени с плана за управление на речния басейн.
 6. Изготвя становища за допустимост на инвестиционни намерения за съответствието им с ПУРБ и ПУРН, становища в рамките на процедури по ОВОС, ЕО и ОС и други планове и програми. Участва в извършването на необходимите проучвания и събиране на липсващи данни за разработване на ПУРН и актуализиране на ПУРБ.
 7. Участва в консултациите със заинтересованите страни и обществеността на ПУРН, координирано с консултациите за актуализиране на ПУРБ.
 8. Участва в работни групи по прилагане на различни директиви в областта на водите.
 9. Участва в разработването на технически задания, възлагане на изпълнението и приемане на резултатите от изпълнението на обществени поръчки и проекти, свързани с ПУРБ. Води и поддържа регистрите, предвидени в ЗВ и др. законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на отдела.

Минимален размер на основната заплата: 710.00 лв

*При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и и Вътрешните правила за заплатите в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната процедура ща се проведе на два етапа:

 1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността (Закон за водите, Закон за опазване на околната среда, Закон за администрацията, ЗДСл., КТ, Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции и др.) и относно структурата, дейността и организацията на работа в Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”.
 2. Провеждане на интервю.

*На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие

 1. Заявление за участие в конкурс – съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 3. Копие от документи за завършена степен на висше образование и допълнителни квалификации;
 4. Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит, /трудова, служебна или осигурителна книжка/, при наличие на такива.

Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на: Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – секция Обяви за работа

Място и срок за подаване на документите

1. Документите, следва да бъдат представени в 10 – дневен срок от публикуването на обявата, Центъра за административно обслужване на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” на адрес: гр. Благоевград, бул.“ Св. Димитър Солунски“ №66.
2. Подаването на документите се извършва лично от кандидатите или чрез упълномощено лице до 15.12.2022 г. в рамките на работното време на Дирекцията от 09:00 ч. до 17:30 ч. Документите могат да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.
3. Списъците и/или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на интернет страницата на БД ЗБР – секция Oбяви за работа.
4. Лице за контакт: Жулиета Топова, телефон: 073894120