Младши експерт в отдел отдел „Мониторинг на въздух, шум и радиологичен мониторинг”

Изпълнителна агенция по околна среда при МОСВ обявява конкурс за длъжността: Младши експерт в отдел отдел „Мониторинг на въздух, шум и радиологичен мониторинг”към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“

Минимални изисквания за заемане на длъжността

  • Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по;
  • Ранг – V младши или професионален опит – не се изисква;
  • Правоотношение – служебно.

Допълнителни умения и квалификации: ползване на английски език;

Предпочитана област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“ и „Технически науки“;

Основна цел на длъжността

Изготвяне справки от КАВ, изготвяне на тримесечни и годишни бюлетини за КАВ, участва в подготовката на информация за докладване до Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и други международни центрове и програми, изготвяне на график за РЛ и РИОСВ за извършване на контролни измервания на емисии на вредни вещества във въздуха от неподвижни източници и графици за работа на МАС за КАВ, изготвяне на шестмесечни и годишни отчети за дейността на системата за мониторинг на въздуха.

Минимален размер на основната заплата: 780 лв.

При назначаване, индивидуалния размер на основната заплата за длъжността младши експерт в отдел „Мониторинг на въздух, шум и радиологичен мониторинг” се определя от органа по назначаване в границите от 780 лв. до 2600 лв., съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на Изпълнителна агенция по околна среда в зависимост от професионалния опит.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Начин за провеждане на конкурса

  1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.
  2. Интервю с кандидатите.

Необходими документи за участие в конкурса

  • Заявление за участие (по образец), съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина).
  • Копия от други документи, по преценка на кандидата.

Място за подаване на документите за участие:

Срок за подаване на документите: Документите се подават в четиринадесет дневен срок след датата на публикуване на обявата.

Допускане до участие в конкурса:

Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 и на интернет страницата на ИАОС: http://eea.government.bg/bg/obyavi/konkursi