Младши експерт в отдел „Мониторинг на въздух, шум и радиологичен мониторинг”

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Изготвяне справки от КАВ.
 2. Изготвяне на тримесечни и годишни бюлетини за КАВ.
 3. Участва в подготовката на информация за докладване до Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и други международни центрове и програми.
 4. Изготвяне на график за РЛ и РИОСВ за извършване на контролни измервания на емисии на вредни вещества във въздуха от хеподвижни източници и графици за работа на МАС за КАВ.
 5. Изготвяне на шестмесечни и годишни отчети за дейността на системата за мониторинг на въздуха.

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 • Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър;
 • Ранг – V младши или професионален опит – не се изисква;
 • Правоотношение – служебно;
 • Допълнителни умения и квалификации: ползване на английски език;
 • Предпочитана област на висше образование – „Природни науки, математика и инфораматика“ и „Технически науки“.

Минимален размер на основната заплата: 710 лв.

Индивидуалният размер на основната заплата за длъжността младши експерт в отдел „Мониторинг на въздух, шум и радиологичен мониторинг”, се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Начин за провеждане на конкурса

 • Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • Интервю.

Място за подаване на документите за участие

Документите за участие в конкурса са достъпни на интернет страницата на агенцията.

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник на адрес гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 1, ст. 101, тел. 02/9406463 и 02/9406423, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

Документите може да се подават и по електронен път , като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срок за подаване на документите

Документите се подават в четиринадесет дневен срок след датата на публикуване на обявата.

Краен срок за подаване на документи: 25.11.2022 г. включително.

Допускане до участие в конкурса

Конурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда.