Младши експерт в отдел „КПКЗОХВ“ в дирекция „Контрол на околната среда“

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители обявява конкурс за длъжността: Младши експерт в отдел „КПКЗОХВ“ в дирекция „Контрол на околната среда“.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 • Кандидатите да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;
 • Образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по …..;
 • Област на придобито висше образование: технически науки, химически науки, химични технологии, физически науки;
 • Професионален опит: не се изисква;
 • Езикова и техническа грамотност;
 • Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, желание за развитие, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения.

Задължения и отговорности

 1. Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с издадени комплексни разрешителни и по компоненти и фактори на околната среда. Контролира изпълнението на предписанията, дадени при извършения контрол.
 2. Извършва проверки по сигнали, жалби и други.
 3. Изготвя експертни становища. Поддържа база данни на обектите, подлежащи на контрол.

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността: 710 лева.

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи

 1. Заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – ДВ, бр.9/31.01.2020 г.).
 2. Декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
 4. Подробна автобиография на кандидата.

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ – Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 12.30 часа на 30.12.2022 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл.17, ал.6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ – Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията Телефон за информация: (082) 820772 Св.Димитрова.