Младши експерт в отдел „Физико-химични показатели, остатъци и токсикология“

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 • Степен на образование: бакалавър;
 • Професионална област: биология, микробиология, молекулярна биология, биохимия, фармация, медицина, екология;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността: V младши
 • Професионален опит: не се изисква;
 • Длъжностно ниво по КДА: 11;
 • Наименование на длъжностното ниво по КДА: експертно ниво 7;
 • Да отговаря на изискванията на чл. 7, ал.1 от Закона за държавния служител.

Не може да бъде назначено за държавен служител лице, което попада в хипотезата на чл. 7, ал.2 от Закона за държавния служител

Специфични изисквания съобразно длъжностната характеристика

 • Предпочитани професионални области: биология, микробиология, молекулярна биология, биохимия, фармация, медицина, екология;
 • Необходима езикова и компютърна квалификация:
  • компютърни умения – MS Office;
  • добро владеене на английски език в степен, достатъчна за осъществяване на дейността.

Основна характеристика на длъжността е свързана с:

 1. Приемане на документация с цел извършване на оценка за одобряване, изменение и подновяване на одобряването на активни вещества и разрешаване, изменение и подновяване на разрешението на ПРЗ.
 2. Изготвяне оценка с доклад за оценка на токсикологичните характеристики на активни вещества, продукти за растителна защита, антидоти и синергисти в съответните срокове.
 3. В съответствие с актуалните европейски нормативни и ръководни документи извършване на оценка с доклад за оценка на остатъчни вещества от активни вещества и продукти за растителна защита във връзка с компетентностите на ЦОРХВ, съгласно чл. 7 от ЗЦОРХВ.
 4. Изготвяне на становища за непълноти в предоставената документация за оценка или на необходимост от допълнителна информация, като предоставя своевременно тези становища на началник отдела.
 5. Участване в национални и международни семинари, срещи и форуми за представяне или обсъждане на проблеми, свързани със съответната област на оценка и цялостната дейност по разрешаване на продукти за растителна защита.

Начин на провеждане на конкурса по реда на чл. 33, ал. 1, т.1 и чл. 34 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители, е чрез решаване на тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса

 • Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Автобиография;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако има такъв;
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността (сертификати, удостоверения).

Документите се подават в 14-дневен срок от датата на обявяване на конкурса. Документите които са подадени след определения срок не се регистрират с входящ номер и незабавно се връщат на кандидата.

Документите да се подават в деловодството на административната сграда на ЦОРХВ, на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 11, в срок от 1.04.2024 г. до 17.00 часа на 15.04.2024 г. Документите по т. 7 може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 7.1 и декларацията по т. 7.2. следва да бъдат подписани с електронен подпис.

Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Център за оценка на риска по хранителната верига, в сроковете, определени в Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността е 933 лв. (деветстотин тридесет и три) лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129/29.06.2012 г.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.