Младши експерт в дирекция “Контрол на околната среда“

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПАЗАРДЖИК обявява конкурс за длъжността: „младши експерт“ в дирекция “Контрол на околната среда“, направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти“ – 1 щатна бройка.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 • Минимални изисквания: образование – висше, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …“, професионален опит не се изисква, кандидатът да отговаря на условията на чл.7 от ЗДСл;
 • Допълнителни изисквания: предпочитана специалност: екология и опазване на околната среда, химия, физика, биология, науки за земята, умения за работа с компютър – МS Office /Word, Excel/, Internet.

Кратко описание на длъжността

 1. Участва в процедурите по издаване, преразглеждане и изменение на разрешителните по чл. 117, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/.
 2. Съставя предупредителни протоколи на физически и юридически лица, които подлежат на контрол; събира актуална информация за предприятия подлежащи на издаване на комплексно разрешително /КР/.
 3. Извършва контрол по изпълнението на условията и сроковете в издадените комплексни разрешителни по чл. 117 от ЗООС.
 4. Извършва комплексни проверки на обектите с издадени КР.
 5. Извършва проверки по жалби и сигнали отнасящи се до правилното прилагане на процедурата по КР и спазване условията на решенията в тях.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Начин на провеждане на конкурса

 • Решаване на тест за установяване на компетентностите, необходими за изпълнение на длъжността, познания в областта на Закон за опазване на околната среда, Закон за отговорностите за предотвратяване и ограничаване на екологични щети, Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, Закон за управление на отпадъците, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за водите;
 • Интервю с кандидатите, успешно издържали теста.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Необходими документи за участие в конкурса, място и срок за подаването им

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – съгл. приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКМДСл/.

Към заявлението се прилагат:

 • Декларация /по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКМДСл/ от лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова/служебна/осигурителна книжка/ и или/ официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина/ – ако има такива;
 • Други документи: за компютърни умения, допълнителна квалификация или други – по преценка на кандидата.

Документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условията и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката.

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в сградата на РИОСВ, гр. Пазарджик, ул. Гурко № 3, ет.4, “Център за административно обслужване” , всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

Срок за подаване на документи: до 17:00 часа на 15.12.2023 г.

Минимална заплата за длъжността съгл. Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация – 780 лв. При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в РИОСВ – Пазарджик. Размерът на основната заплата за посочената длъжност е определен на 1 160 лв.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на входа на РИОСВ – Пазарджик, гр. Пазарджик ул. “Гурко“ № 3, ет.4

За допълнителна информация: тел. 034/401-931 – Евдокия Георгиева, старши експерт „Човешки ресурси“