Младши експерт, дирекция „Контрол“

Басейнова Дирекция “Черноморски район” обявява конкурс за длъжността: Младши експерт, дирекция “Контрол”.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 • Образователна степен – професионален бакалавър по…;
 • Професионална квалификация: технически науки (общо инженерство; машинно инженерство; архитектура, строителство и геодезия); природни науки, информатика и математика (науки за земята; химически науки; биологически науки); социални, стопански и правни науки;
  Професионален опит: не се изисква,

Специални умения

 • Компютърна компетентност: Задължително: Microsoft office, бази данни, интернет;
 • Допълнителни изисквания: шофьорска книжка.

Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика

 1. Извършва контрол за ползването на водите и състоянието на водостопанските системи и водни обекти на територията на БДЧР, съгласно изискванията на Закона за водите и подзаконови нормативните актове.
 2. Планира проверки съобразно плана на дирекцията и отчита изпълнението. При констатирани нарушения дава предписания и съставя актове за административни нарушения.
 3. Контролира задължението за заплащане на таксите по чл. 194 от ЗВ и предприема действия при непогасяване на задълженията.
 4. Пломбира водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води и проверява показанията им, както и показанията на измервателните устройства за повърхностните води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води.

Необходими документи за участие в конкурса

 1. Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно Приложение 3 към чл. 17 от НПКПМДС).

Към заявлението се прилагат:

 • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка);
 • Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите следва да бъдат представени на адрес: гр. Варна, ул. „Александър Дякович” 33, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 9.30 – 17.30 часа.

Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник до 10 дни след публикуване на обявата в специализиран сайт за търсене на работа. Документите могат да се подават и по електронен път на електронната поща на БДЧР, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на БДЧР.

За размера на основната заплата за посочената длъжност се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит на кандидата. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време се определят в рамките на минималния и максималния размер на ocнoвнaтa месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № l към Наредбата за заплатите в държавната администрация.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на РБългария, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Срок за подаване на документите: 11.10.2022 г.

Справки и допълнителна информация на телефон: 052/ 68 74 50