Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Министерство на околната среда и водите обявявa конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Смекчаване на изменението на климата“, Главна дирекция „Политика по изменение на климата“ – 1 щатна бройка, длъжност: младши експерт.

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 • Образование – висше, образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;
 • Професионален опит – не се изисква или V младши ранг.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите

 • Предпочитани области на висше образование, професионални направления и специалности: Технически и инженерни специалности, в т.ч. специалности „Топлоенергетика”, „Енергопреобразуващи технологии“, „Енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“, „Химични технологии“ и „Металургия“; Природни науки, математика и информатика в т.ч. специалности „Екология“, „Горско стопанство“, „Право“;
 • Свободно владеене на английски език – умения за превод, писмена кореспонденция, изнасяне на презентации, участие в дискусии;
 • Компютърна грамотност – MS Office, Windows, електронна поща и Internet приложения.
 • Познаване на проблематиката на изменението на климата на глобално и национално ниво;
 • Умения за работа с юридически текстове на български и английски език;
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Начин на провеждане на конкурса

 • Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
 • Провеждане на интервю.

Необходими документи

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
 • Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • Копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина на български език), при наличие на такива;
 • Копие от документ за допълнителна квалификация, при наличие на такъв;
 • Копие от документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв;
 • Копие документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • Копия от други документи, по преценка на кандидата.

Място за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, партер, отдел „Център за административно обслужване“, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

Срокът за подаване на документите е до 17:30 часа на 15.04.2024 г.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник. При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.
• документите по т. 4 може да се подават и по електронен път на официалния електронен адрес на Министерство на околната среда и водите, посочен на интернет страницата му, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.
• с входящ номер и дата се регистрират в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

Описание на длъжността

 1. Изготвя становища, отговаря на запитвания, подготвя и координира преписки по въпроси, свързани с разработването и прилагането на националната политика по изменение на климата, както и вътрешно административни задачи, свързани с работата на дирекцията.
 2. Координира работата на други министерства и ведомства и на междуведомствени работни групи във връзка с националната политика по изменение на климата.
 3. Дейности по координиране на прилагането на Европейската система за търговия с квоти за емисии в България.
 4. Дейности по координиране на секторите извън Европейската схема за търговия с емисии.
 5. Представяне на позицията на страната в рамките на работни групи, комитети и други международни събития, свързани с прилагането на Европейската политика по изменение на климата
 6. Дейности, свързани с разпределянето на квоти на инсталациите в обхвата на Европейската схема за търговия с квоти за емисии.
 7. Съгласуване на проекти на Разрешителни за търговия с емисии.

Размерът на основната заплата за длъжността е от 1097 (хиляда деветдесет и седем) до 2600 (две хиляди и шестстотин) лева.

Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.
Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Лице за контакти: Николай Васев, главен експерт в дирекция СДЧР, телефон 02/940 6329.