Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № PД 15-08-06/30.11.2023г. на Директора на РЗИ–Бургас се обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:


Конкурсът се обявява за длъжността: младши експерт в отдел „Химико-физични изследвания“ ,дирекция „Лабораторни изследвания“ при РЗИ- Бургас, с месторабота- гр. Бургас, пълно работно време.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността

  • Образование – висше, минимална образователно- квалификационна степен-„професионален бакалавър“ ;
  • Специалност – Химия;
  • Професионална квалификация – химик;
  • Професионален опит – не се изисква;
  • Ранг–V младши; Наименование на длъжностното ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията: Експертно ниво 7;
  • Други изисквания – английски език и компютърна грамотност.

Начин за провеждане на конкурса

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

  • Решаване на тест;
  • Провеждане на интервю.

Заявлението за участие в конкурса се приемат в срок до 12.12.2023 г.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, което се удостоверява чрез подписа на кандидата в декларация. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта не се регистрират.

Българските граждани които са преминали срочно служба в доброволния резерв по чл.59,ал.1от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България ,се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на РЗИ- Бургас и на информационно табло намиращо се на партерен етаж в сградата на РЗИ –Бургас, ул. “Александровска” № 120.

Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика

  1. Организира и осъществява извършването на лабораторни изпитвания с цел изпълнението на държавната здравна политика на територията на областта, реализиране функциите и задачите на цялостната администрация на РЗИ и повишаване ефективността на държавния здравен контрол чрез провеждане мониторинг на факторите на жизнената среда.
  2. Организира, ръководи, пряко участва и отчита дейности в отдел „Химико-физични изследвания“, свързани с пробонабиране и отчитане на резултати от изпитване на води за питейно –битови цели; води (сурови), предназначени за питейно-битови цели ,води от обществени местни водоизточници.

Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешни правила за работните заплати на служителите в РЗИ, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и трудовия стаж.