Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Централната лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи обявява конкурс за длъжността Младши експерт.

Описание на длъжността

 1. Извършва лабораторни изследвания и анализи, свързани с окачествяване на зърното, зърнените продукти и фуражите.
 2. Извършва анализи на качеството на зърно, на зърнени продукти и фуражи за целите на официалния контрол и по искане на страни по договор.
 3. Извършва анализи за представително окачествяване на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, оризова арпа, рапица и соя.
 4. Извършва анализи за качеството на продукти и вещества, предназначени за храна на животните, на всички етапи от производството и търговията им в страната.
 5. Извършва арбитражни лабораторни анализи и попълва необходимите документи.
 6. Проучва, разработва и внедрява нови методи за лабораторни изпитвания в съответствие с национални и международни стандарти.
 7. Участва в национални и международни сравнения и изпитвания за пригодност.
 8. Дава точна характеристика за качеството на изпитваните продукти по показателите, съответстващи на дейността на лабораторията.

Минимални и специфични изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемане на длъжност младши експерт в ЦЛОЗФ

 • Степен на образование: професионален бакалавър;
 • Професионална област: химия/химик; химични технологии /инженер – химик/ или съответстваща на спецификата на ЦЛОЗФ.
 • Минимален ранг за заемане на длъжността: V-ти младши;
 • Професионален опит: не се изисква;
 • Длъжностно ниво по КДА: 11;
 • Наименование на длъжностното ниво по КДА: експертно ниво 7.
 • Да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител.
 • Допълнителни изисквания – необходими са основни познание по програмите Word и Еxcel.

Допълнителна информация за начина на провеждане

Документите за участие в конкурса за длъжност младши експерт в ЦЛОЗФ се подават в деловодството на административната сграда на ЦУ на БАБХ в срок до 20.11.2023 г. – 17,00 часа.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса за длъжност младши експерт в ЦЛОЗФ ще се обявяват на табло в коридора на административната сграда на ЦУ на БАБХ в сроковете, които са определени в наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Административната сграда на ЦУ на БАБХ се намира на адрес: гр. София – 1606, бул. “Пенчо Славейков” № 15А; тел. 02/915 98 42.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване на работа в държавната администрация при постигани равни крайни резултати от проведената процедура.

Основната работна заплата за длъжността е в размер от 780 /седемстотин и осемдесет/ лева до 2 600 /две хиляди и шестстотин/ лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129/26.06.2012 г. и Класификатора за длъжностите в администрацията.

Основният размер на заплатата за длъжността ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Класификатора за длъжностите в администрацията.

Адрес и електронна поща за подаване на документи:
гр. София – 1606, бул. “Пенчо Славейков” 15А

Административно звено:
Специализирана администрация/Специализирани структури “Централната лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи ЦЛОЗФ”

Лице за контакт:
Име: Петя Петрова
Телефон: 02/915 98 42

Краен срок за подаване на документи:
20.11.2023 г. 17:00