Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“, дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“ – 1 щатна бройка, длъжност: младши експерт.

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 • Образование – висше, образователна степен – професионален бакалавър;
 • Професионален опит – не се изисква или V младши ранг.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

 • Необходимо е кандидатите да притежават образование в област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Химически науки“, специалност „Химия и физика“;
 • Задължителна компютърна грамотност: MS Office, Internet, електронна поща;
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;
 • Познаване на националното законодателство в областта на екологичната оценка и оценката на въздействие върху околната среда;
 • Владеене на английски език (писмено и говоримо).

Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт: кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Начин на провеждане на конкурса

 • Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
 • Провеждане на интервю.

Необходими документи

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
 • Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • Копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина на български език), при наличие на такива;
  Копие от документ за допълнителна квалификация, при наличие на такъв;
 • Копие от документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв;
 • Копие документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • Копия от други документи, по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, партер, дирекция „Административно и информационно обслужване“, отдел „Център за административно обслужване“, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

Срокът за подаване на документите е до 17:30 часа на 18.05.2023 г.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
• документите по т. 4 може да се подават и по електронен път на официалния електронен адрес на Министерство на околната среда и водите посочен на интернет страницата, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.
• с входящ номер и дата се регистрират в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.
При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

Описание на длъжността

 1. Координира процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и по екологична оценка (ЕО). Подготвя проекти за решения на административни актове.
 2. Участва в подготовка на отговори на писма и изготвя становища по въпроси, свързани с процедурата по глава шеста от ЗООС.
 3. Проучва и подготвя становища по искания за съгласуване преди внасяне за разглеждане от МС.
 4. Участва в работни групи по изготвяне и изменение на нормативни актове, изготвя становища по проекти на нормативни актове.
 5. Методически подпомага възложители и административни органи по прилагането на разпоредбите на глава шеста от ЗООС, в т.ч. участва в проверки.
 6. Изготвя справки и отчети.
 7. Осигурява окомплектоване на документация при обжалване на административни актове и др.
 8. Координира изпълнението на общи за дирекция ЕООВОСПЗ задачи по възлагане от началник на отдела или директора на дирекция ЕООВОСПЗ.
 9. Изпълнява други задачи, поставени от прекия и контролиращия ръководител, свързани с изпълнение на функционалната дейност на дирекция ЕООВОСПЗ.

Размерът на основната заплата за длъжността е от 1043 (хиляда четиридесет и три) до 2600 (две хиляди и шестстотин) лева.
Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Лице за контакти: Ива Миркова – главен експерт в дирекция СДЧР, телефон 02/940 6321.