Институт по обща и неорганична химия при БАН обявява конкурс по Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“– МОН
МОДУЛ „МЛАДИ УЧЕНИ“
I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.
Изисквания за допустимост

По време на участието си в Програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за МУ. (“Млад учен” е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен “магистър”, но не повече от 10 години след придобиването ѝ.)

Кандидати по този модул могат да:

 • са новоназначени по програмата в организацията бенефициент, които отговарят на условието за млад учен;
 • заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в организацията бенефициент;
 • са докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в организацията бенефициент;
 • са докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в организацията бенефициент и са назначени на трудов договор в нея;
 • са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в организацията бенефициент.

Необходими документи за кандидатстване
 • Автобиография
 • Диплома за завършено образование и сертификат за владеене на чужд език
 • Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси
 • Описание на досегашната научна работа на кандидата (ако е приложимо)
 • Списък с публикации и проекти, в които е участвал (ако е приложимо)
 • Проект за бъдещо научно и кариерно развитие на кандидата подкрепено от научния ръководител/зав. секция/лаб * (до 2 стр.)
 • Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка. Награди или грамоти
 • Кратка професионална автобиография на научния ръководител – избрани статии по темата и цитати

Допустими разходи за стимулиране на МУ
 • за месечни възнаграждения – средствата по модула могат да бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени МУ, така и за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени в организацията бенефициент МУ, както следва:
  • за месечни възнаграждения на новоназначени МУ – не по-ниско от 1200 лв. с включени средства за осигуровки за сметка на работодател.
  • за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени МУ – не по-ниско от 300 лв. и не по-високо от 800 лв., с включени средства за осигуровки за сметка на работодател.
 • за изпълнение на научноизследователските задачи (до 20% от цялата сума на гранта) – за командировки, закупуване на материали, консумативи, специализирано оборудване, информационни продукти, компютри, принтери и др.
ВАЖНО
 • Документите за кандидатсване по модул „Млади учени“, подготвени на български език се подават на хартиен и електронен носител в деловодството на Институт по обща и неорганична химия, адрес: ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 11, стая 302, тел. 9792560.
 • Срок за подаване на документите е 30.09.2022 г.