Младши експерт в направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност:

Младши експерт в направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и
вредни физични фактори“

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността младши експерт в направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“:

- кандидатите да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;
- образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по ...;
- област/направление на придобито висше образование: Технически науки, Химически науки, Химични технологии, Физически науки;
- професионален опит – не се изисква;
- езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

2. Информация за длъжността младши експерт в направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“:

- Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол като:
- Контролира емисиите вредни вещества, изпускани от неподвижни източници, в т.ч. и на озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, съгласно подписаните и ратифицирани от Република България международни конвенции.
- Контролира обектите, източници на емисии вредни вещества във въздуха, включително и контрол на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене и разтоварване на бензин съгласно Наредба №16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливе органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.
- Контролира състоянието и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения на отпадъчни газове.
- Контролира обектите, източници на шум в околната среда.
- Поддържа база данни на обектите, подлежащи на контрол в направление.

3. Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността: 650 лева
При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

4. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

5. Необходими документи:
• заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр.9/31.01.2020 г.)
• декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
• копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
• подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 17.30 часа на 31.03.2021 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл.17, ал.6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията. Телефон за информация: (082) 820772 Св.Димитрова.