Задължения и отговорности

 1. Извършва изпитвания на стерилни и нестерилни лекарствени проби, съгласно действащите процедури.
 2. Извършва изпитвания за първични и вторични опаковъчни материали и входящи суровини, съгласно действащите нормативни документи.
 3. Проверява качеството на питейната, пречистената и водата за инжекции, както и попълва резултатите в аналитичните журнали и издава аналитични протоколи.
 4. Извършва изпитвания за следи и активност на антибиотици.
 5. Извършва анализи за чистота на околната среда, повърхностите, оборудването и персонала в помещенията с контролирани параметри.
 6. Изготвя и изпитва приготвените хранителни среди за растежоспособност.
 7. Извършва анализи за пригодността на фармакопейните методи в лабораторията.
 8. Извършва биохимична идентификация на изолираните микроорганизми от околната среда, оборудването, повърхностите и персонала в чистите помещения.
 9. Поддържа пасажите на референтните щам-микроорганизми и изолати.
 10. Попълва резултатите в аналитичните журнали и дневниците на апаратите и издава аналитични протоколи.

Изисквания

 • Висше образование – микробиология, биология, биотехнология, фармация;
 • Да познава изискванията за работа във фармацевтичното производство и анализите на лекарствените форми, изисквания за Добра производствена практика и ISO 17025;
 • Да умее да работи с аналитична апаратура;
 • Да извършва необходимите анализи и коректни изчисления;
 • Да умее да ползва научна информация;
 • Да притежава компютърна грамотност – MS Office;
 • Трисменен режим на работа.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография