Лабораторен специалист – логистика

“Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високото качество на услугите, обявяваме свободна позиция към отдел Лабораторно изпитвателен комплекс за длъжността “Лабораторен специалист – логистика”.

Лабораторният Изпитвателен Комплекс (ЛИК) на ”Софийска вода” извършва постоянен мониторинг на качествените показатели на питейната и отпадъчната вода. ЛИК работи с най-съвременна техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES, газов хроматограф – GC-FID, GC-MS/MS, TOC анализатор), както и с класически методи за анализ.

Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Основни задължения и отговорности
 • Осъществява входящо-изходящите дейности, свързани с приемането, регистрирането и съхранението на постъпилите проби в ЛИК
 • Води всички технически записи, свързани с входящо-изходящите дейности за постъпилите извадки
 • Изготвя справки, процедури, инструкции и доклади за нуждите на ЛИК и Дружеството
 • Работи със система за лабораторен мениджмънт (WinLIMS) и участва в оптимизирането й
 • Участва в оптимизиране на системата за управление на качеството, въведена в лабораторията, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025

Изисквания
 • Висше образование – специалност в областта на: химия, екология, екохимия, биотехнологии или биология
 • Свободно ползване на MS Office и опит при работа с различни софтерни приложения
 • Развити аналитични умения и способност за намиране на решения
 • Прецизност и акуратност при водене на документация и записи
 • Способност за ефективна комуникация и работа в екип

Предимства

 • Опит в акредитирана лаборатория или лаборатория работеща съгласно GPL
 • Ползване на технически английски език

Специфични изисквания

 • Да не сте алергичен към химикали и микробиологични среди

Необходими документи за кандидатстване
 • Актуална автобиография