Лабораторен специалист – логистика

С цел поддържане на високото качество на услугите, Софийска вода АД обявява свободна позиция към отдел Лабораторно изпитвателен комплекс за длъжността “Лабораторен специалист – логистика”.

Лабораторният Изпитвателен Комплекс (ЛИК) на ”Софийска вода” извършва постоянен мониторинг на качествените показатели на питейната и отпадъчната вода. ЛИК работи с най-съвременна техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES, газов хроматограф – GC-FID, GC-MS/MS, TOC анализатор), както и с класически методи за анализ.

Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Задължения и отговорности

 1. Осъществява входящо-изходящите дейности, свързани с приемането, регистрирането и съхранението на постъпилите проби в ЛИК.
 2. Води всички технически записи, свързани с входящо-изходящите дейности за постъпилите извадки.
 3. Изготвя справки, процедури, инструкции и доклади за нуждите на ЛИК и Дружеството.
 4. Работи със система за лабораторен мениджмънт (WinLIMS) и участва в оптимизирането й.
 5. Участва в оптимизиране на системата за управление на качеството, въведена в лабораторията, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

Изисквания

 • Висше образование – специалност в областта на: химия, екология, екохимия, биотехнологии или биология;
 • Свободно ползване на MS Office и опит при работа с различни софтерни приложения;
 • Развити аналитични умения и способност за намиране на решения;
 • Прецизност и акуратност при водене на документация и записи;
 • Способност за ефективна комуникация и работа в екип.

Предимства

 • Опит в акредитирана лаборатория или лаборатория работеща съгласно GPL;
 • Ползване на технически английски език.

Специфични изисквания

 • Да не сте алергичен към химикали и микробиологични среди.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография