Лабораторен специалист – инструментални методи

“Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високото качество на услугите, обявяваме свободна позиция за длъжността “Лабораторен специалист – инструментални методи”.

Обявената позиция е към Лабораторен Изпитвателен Комплекс /ЛИК/ на компанията. В ЛИК се извършва постоянен мониторинг на показателите за качество на питейната, отпадъчната вода и утайките, получени от процесите на пречистване. Работи се с най-съвременната техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES,ICP-MS, GC, GC-MS/MS, TOC анализатор, Ion Chromatograph), както и с класически методи за анализ.
Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Основи задължения и отговорности
 • Изпитва, постъпилите в съответния сектор на ЛИК, проби чрез класически и инструментални методи за анализ
 • Осигурява проследимост на резултатите от изпитване, използвайки информационната система за лабораторен мениджмънт
 • Извършва експериментална работа във връзка с развитие и оптимизиране на процесите в лабораторния комплекс
 • Валидира и верифицира аналитични методи, калибрира измервателни инструменти
 • Води стриктно записи и докладва аналитичните резултати незабавно след получаването им
 • Подписва протоколите от изпитване по отношение на извършените анализи
 • Участва при провеждане на мониторинг на персонала, междулабораторни сравнителни изпитвания и тестове за пригодност

Изисквания
 • Висше образование в областта на химията – дисциплини Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ, Биотехнологии, Екохимия или Инженерна химия
 • Отлични аналитични знания и умения по отношение на инструменталните анализи
 • Способност за работа с инструментални лабораторни апарати (ICP-OES; GC-FID; GC-MS/MS; ICP-MS)
 • Опит в работата с хроматографски и масспектрометрични методи за анализ ще се счита за предимство
 • Умения за извършване на мониторинг и контрол
 • Използване на технически английски език
 • Способност за ефективна работа в екип и комуникация

Ние търсим мотивирани хора, които:

 • Имат желание за работа в модерна лаборатория с високи стандарти и за участие в разработване на нови методи
 • Търсят възможности за професионално развитие и се стремят към достигане на висока експертиза в областта
 • Обичат да работят в динамична среда и приятелска атмосфера

Предложението
 • Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията
 • Привлекателен социален пакет

Необходими документи за кандидатстване
 • Актуална автобиография