Лабораторен специалист – инструментални методи (с профил хроматографски методи)

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високото качество на услугите, обявяваме свободна позиция за длъжността “Лабораторен специалист – инструментални методи”.

Обявената позиция е към Лабораторен Изпитвателен Комплекс /ЛИК/ на компанията. В ЛИК се извършва постоянен мониторинг на показателите за качество на питейната, отпадъчната вода и утайките, получени от процесите на пречистване. Работи се с най-съвременната техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES,ICP-MS, GC, GC-MS/MS, TOC анализатор, Ion Chromatograph), както и с класически методи за анализ.
Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Основи задължения и отговорности

 1. Анализира, постъпилите в съответния сектор на ЛИК, проби чрез хроматографски и други инструментални методи за анализ, както и някои класически.
 2. Работи с информационната система за лабораторен мениджмънт.
 3. Извършва експериментална работа във връзка с развитие и оптимизиране на процесите в лабораторния комплекс.
 4. Валидира и верифицира аналитични методи, калибрира измервателни инструменти.
 5. Води стриктно записи и докладва аналитичните резултати незабавно след получаването им.
 6. Участва при провеждане на мониторинг на персонала, междулабораторни сравнителни изпитвания и тестове за пригодност.

Изисквания

 • Висше образование в областта на: химията – (органична, неорганична, аналитична, инструментални методи) Екология, Биотехнология, Екохимия или Инженерна химия;
 • Отлични аналитични знания и умения по отношение на лабораторните практически и теоретични познания за физикохимични методи;
 • Опит в инструментални (основно хроматографски – GC, IC, HPLC) методи за анализ на води или други матрици;
 • Умения за работа с инструментални лабораторни апарати (ICP-OES; GC-FID; GC-MS/MS; ICP-MS);
 • Умения за извършване на мониторинг и контрол;
 • Използване на технически английски език;
 • Способност за ефективна работа в екип и комуникация;
 • Предимства:
  • Опит в инструментални методи за анализ (ICP, GC, IC, Mass Spectrometry);
  • Преминато обучение по стандарта за акредитация на лаборатория за изпитване БДС EN ISO/IEC17025;
  • Познания за валидиране на методи за изпитване;
  • Осигуряване на метрологична проследимост на измерването.

Ние търсим мотивирани хора, които:

 • Имат желание за работа в модерна лаборатория с високи стандарти и за участие в разработване на нови методи;
 • Търсят възможности за професионално развитие и се стремят към достигане на висока експертиза в областта;
 • Обичат да работят в динамична среда и приятелска атмосфера.

Предложението

 • Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
 • Привлекателен социален пакет.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография