Лаборант в кабелно производство

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Фирма “М Кабел” ООД е с основна дейност производство на кабели и проводници, позиционирана на територията на “Промет стийл”, с. Дебелт, обл. Бургас.

Въз връзка с разширяването на капацитета на производството, Изпитвателна лаборатория при фирма “М Кабел” търси да назначи – Лаборант. 

Задължения и отговорности

 1. Да извършва физически, физико-механически, химически и електрически изпитвания на материалите, полуфабрикатите и готовата продукция в съответствие с техническата документация.
 2. Взема проби от готовата продукция и други подлежащи на изпитване ръчно или с механизирани уреди и инструменти, като отбелязва датата, мястото и всички други атрибути, гарантиращи проследимост при вземане на пробата в съответствие с възприетия вътрешен ред.
 3. Изпитва пробите според изискванията на стандартите и други документи.
 4. Самостоятелно да анализира и дава заключения за извършените изпитания и измервания.
 5. Оформя резултатите от изпитанията и измерванията и ги вписва в дневници и изпитвателни протоколи.
 6. Грижи се за изправността на съоръженията, приборите, инструментите и измервателните уреди, с които работи и за редовно водене на дневниците на лабораторията.
 7. Изпълнява функции и задачи поставени му от прекия ръководител.
 8. Изпълнява всички предписани изпитвания по графика за лабораторен контрол, изискванията на техническата документация и стандартизационните документи.
 9. Длъжността е пряко подчинена на “Началник ТКК”.

Изискания

 • Висше образование – в сферата на електротехниката, машиностроене, химия е предимство;
 • Владеене на английски език на работно ниво е предимство;
 • Способност за работа самостоятелно и в екип;
 • Способност за работа под напрежение;
 • Способност за бързи и адекватни реакции в различни ситуации;
 • Професионален стаж: минимум 1 година професионална практика в производство е предимство;
 • Медицински изисквания: психически здрав.

Предложението

 • Постоянен трудов договор;
 • Въвеждащо фирмено обучение;
 • Осигурен транспорт със служебен автомобил горепосочените населени места;
 • Редовна смяна – 8 часа при петдневна работна седмица;
 • Система на заплащане – базова стартова заплата + бонусна схема за допълнително възнаграждение;
 • Възможност за професионално развитие;
 • За населените места Бургас град, Дебелт, Дюлево и Средец е осигурен служебен транспорт.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография и актуална снимка