Описание на длъжността: Работата е свързана с извършване на пробоподготовка за химичен и физикохимичен анализ на проби от околната среда, материали, отпадъци и храни.

Задължения и отговорности

 1. Предварителна подготовка на пробата за анализ.
 2. Извършване на анализ на получените проби, съгласно стандартизирани и валидирани вътрешнолабораторни методи.
 3. Работа със специализирана лабораторна апаратура.
 4. Работа съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Изисквания

 • Образователна степен: средно техническо или висше химическо образование;
 • Професионална област: химия;
 • Професионален опит: не по-малко от 1 година;
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, интернет и др.) и специализирани ТС;
 • Комуникативна компетентност – способност за ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 • Работа в екип – Способност да и участва в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
 • Личностни изисквания – прецизност; точност; честност; инициативност; отговорност; дисциплинираност; коректност;
 • Работата е подходяща и за стажанти, докторанти и студенти последна година.
 • За предимство се считат:
  • Опит при работа с класически методи на аналитичната химия;
  • Опит с апаратурни аналитични методи (UV-VIS, GC, ICP-ОЕS, ICP-MS, Йоннa хроматография и други);
  • Работа в акредитирана лаборатория;
  • Познания по QA/QC при аналитична лабораторна дейност;
  • Владеене на английски език – писмено и говоримо се счита за предимство.

Предложението

 • Конкурентна работна заплата;
 • Обучения и условия за постоянно професионално развитие;
 • Работа в динамична работна среда, в сплотен колектив от млади професионалисти, в лаборатория с най-съвременна техника и с възможност за усвояване на ценни знания и придобиване на практически умения;
 • Осигурен транспорт до работното място.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография