Задължения и отговорности

 1. Извършва изпитвания на постъпващи проби в Изпитвателната лаборатория.
 2. Извършва аналитичен технологичен контрол по утвърден график на всеки етап на технологичния процес.
 3. Обработва резултати от анализи и ги вписва в съответните дневници за аналитичен контрол.
 4. Извършва лабораторни анализи на входящи суровини и материали, междинни и крайни продукти.
 5. Води необходимата документация за входящи суровини и готова продукция.
 6. Извършва предписаните по технология измервания, изпитания и други видове лабораторни изследвания на материали и готова продукция – за определяне съответствието им с нормите, установени в стандартите и технологичната документация.
 7. Съставя отчети, протоколи и анализи за направените изследвания.
 8. Следи за правилното използване и за изправността на лабораторната апаратура, материали и химикали, уведомява Технолога при повреди, предлага контролни проверки и измервания на апаратурата.
 9. Изпълнява и други задачи, във връзка с възложената му работа.
 10. Отговаря за своевременното и качествено извършване на възложените му изследвания, измервания и анализи съобразно изискванията на стандартите и технологията.

Изисквания

 • Образование – химическа специалност;
 • Работа с компютър /Microsoft Office/;
 • Способност за работа в екип, коректност, толерантност, точност и да не се допускат конфликти;
 • Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасност на труда и противопожарна охрана;
 • Да е способен на адекватни реакции и инициативи за решаване на възникнали в хода на измерванията проблеми;
 • Да повишава знанията и квалификацията си.

Предложението

 • Работа при пълен работен ден с трудов договор, адекватно заплащане и реални осигуровки;
 • Петдневна работна седмица;
 • Дългосрочен трудов ангажимент;
 • Отговорна работа в динамична среда и непрекъснато развиваща се компания;
 • Фирмено обучение и постоянна подкрепа в работата.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография и снимка