Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД, гр. Пловдив, търси да назначи Лаборант.

Задължения и отговорности

 1. Да извършва лабораторни анализи за контролиране на пречиствателни съоръжения на вода предназначена за питейно – битови цели.
 2. Да приготвя необходимите разтвори за извършване на анализите и определя точната им концентрация.
 3. Да спазва правилата за работа с реактиви и химикали, съдържащи опасни вещества или те самите представляват такива.
 4. Да спазва правилата за работа с концентрирани и разредени киселини и основи.
 5. Стриктно да спазва инструкциите за работа с апаратите.
 6. Да извършва анализите на пробите при стриктно спазване на действащите стандартизационни документи / БДС, ISO, методики/.
 7. След извършване на лабораторното изпитване да оформя протокол за анализ съгласно действащите стандартизационни документи.
 8. Да отговаря за приборите, техническите средства и лабораторната стъклария, с които работи като ги поддържа в необходимото изправно техническо състояние
 9. Да участва в пробонабиране.

Изисквания

 • За тази длъжност се изисква завършено средно специално образование, специалност “химия” / специализиран химически техникум със срок на обучение минимум четири години / или висше образование – Химия;
 • Предимство – повече от 1 година стаж в химическа лаборатория;
 • Умение за работа в екип;
 • Лоялност;
 • Комуникативност.

Предложението

 • Възнаграждение – 1050 лв.;
 • Рработно време – 8 часа с възможност за сменен режим на работа;
 • Добавки за храна;
 • Работа в квалифициран екип;
 • Пълни осигуровки за всички осигурителни случаи;
 • Работно облекло и лични предпазни средства.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6700314