ЛЕНОКС ГРУП ЕООД е създадена през 2011 год. с предмет на дейност производство на алуминиеви профили. Компанията разполага със собствена производствена база на територията на село Стряма. В момента ЛЕНОКС ГРУП търси да присъедини към екипа си специалист на позицията Лаборант.

Задължения и отговорности

 1. Участва в разработването на технологичната документация, в частта на химическите процеси в цех.
  Следи и контролира спазването на изискванията съобразно технологичната документация в дейността на цех.
  Предлага целесъобразни замени на химически елементи в процеса на изпълнение на производствената програма.
  Участва във внедряването на нови технологии в цех.
  Следи за влагането на предвидените суровини и материали в производството.
  Информира управителя за възникнали технологични и производствени проблеми и предлага начини за решаването им.
  Извършва тестове на боята върху профилите.
  Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
  Изпълнява и други задължения, възложени му от управителя на фирмата в рамките на служебната си компетентност.
  Задачите се получават и отчитат: седмично; ежедневно; текущо, в процеса на работа.
 2. Отговаря за спазването на нормативните и вътрешните изисквания при разработването и прилагането на технологичната документация, за която отговаря.
  Носи отговорност за качеството и законосъобразността на изготвяните с негово участие технологични документи и предписания.
  Носи отговорност за спазването на технологичния процес, правилата и изискванията за безопасна работа, както и на изискванията за пожарна и аварийна безопасност.
  Отговаря за вреди, причинени на предприятието поради некомпетентност, забавяне и неизпълнение на възложените задачи в областта на технологията.

Изисквания

 • Да притежава образование: Висше химическо, образователна степен – бакалавър;
 • С предимство при назначаване се ползват кандидатите със стаж поне една година в същото или в други предприятия със сходна технология;
 • Да има добри познания по технологията на производство и използваното оборудване, материали, суровини и пр.;
 • Да има умения за работа с компютър в рамките на Microsoft Office;
 • Да проявява коректност и не допуска конфликти с работниците и служителите от предприятието;
 • Да притежава висока дисциплина и отговорност в работата;
 • Да проявява бързи и адекватни реакции при изпълнение на служебните дейности, особено при опасност от аварии;
 • Да притежава нужната инициативност и творчески подход при съблюдаване изискванията на технологията;
 • Да проявява стремеж за повишаване на образованието и професионалната си квалификация.

Предложението

 • Петдневна работна седмица;
 • Работа в млад, енергичен и мотивиран екип от професионалисти;
 • Дългосрочни трудови взаимоотношения;
 • Много добро възнаграждение.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография