Лабораторен специалист - класически методи

"Софийска вода” АД, част от „Веолия”, е най-голямото ВиК дружество в България и първото с екологичен сертификат EMAS. С цел поддържане на високото качество на услугите, компанията обявява свободна позиция за длъжността:

"Лабораторен специалист – класически методи"
Месторабота: гр. София
Референтен N: SMLS20

Обявената позиция е към Лабораторен Изпитвателен Комплекс /ЛИК/ на компанията. В ЛИК се извършва постоянен мониторинг на показателите за качество на питейната, отпадъчната вода и утайките, получени от процесите на пречистване. Работи се с най-съвременната техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES,ICP-MS, GC, GC-MS/MS, TOC анализатор, Ion Chromatograph), както и с класически методи за анализ.

Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Функции и отговорности:
- Извършва изпитвания на постъпилите в съответния сектор на ЛИК проби;
- Валидира и верифицира аналитични методи, калибрира измервателни инструменти;
- Осигурява проследимост на резултатите от изпитване, използвайки информационната система за лабораторен мениджмънт;
- Докладва аналитичните резултати незабавно след получаването им;
- Подписва протоколите от изпитване по отношение на извършените анализи;
- Води стриктно записи, попълвайки приложимите формуляри по качеството на ЛИК;
- Извършва експериментална работа във връзка с развитие и оптимизиране на процесите в лабораторния комплекс.

Изисквания към кандидатите:
- Висше образование – специалности Химия, Екология, Биотехнологии, Екохимия, Инженерна химия;
- Умения за работа с физикохимични и/или биологични методи за анализ;
- Опит в акредитирана лаборатория или лаборатория, работеща съгласно GPL;
- Развити умения за работа с Word, Excel и Internet;
- Добър английски език (технически);
- Способност за ефективна работа в екип и комуникация;
- Ще се разглеждат с предимство кандидати преминали обучение по: Стандарт за акредитация на лаборатории за изпитване БДС EN ISO/IEC 17025; Валидиране на методи за изпитване; Осигуряване на метрологична проследимост на измерването.

Компанията търси мотивирани хора, които:
- Имат желание за работа в модерна лаборатория с високи стандарти и за участие в разработване на нови методи;
- Търсят възможности за професионално развитие и се стремят към достигане на висока експертиза в областта;
- Обичат да работят в динамична среда и приятелска атмосфера.

Компанията предлага:
- Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
- Привлекателен социален пакет.

За да кандидатствате, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията - https://www.sofiyskavoda.bg/careers/free_positions_17.aspx?ID=SMLS20