Консултант по управление на химикали

Дружеството търси нов член в екипа на позиция “Консултант по управление на химикали”

Консултантът може да помогне при проучване на пазара, разработване на продукти, оптимизиране на процеси, намаляване на разходите, съответствие с екологичните изисквания и други области. Той може също да помогне на компаниите да се ориентират в сложните разпоредби и закони, които управляват химическата индустрия, и може да работи с различни заинтересовани страни, включително държавни агенции, доставчици и клиенти.

Задължения и отговорности

 1. Предоставяне на експертни съвети и насоки на компании и организации в химическата промишленост по отношение съответствие с екологичните изисквания и управлението на околната среда.
 2. Извършване на консултации по управление на химикали на дружества, съхраняващи и употребяващи химични вещества и смеси.
 3. Изготвяне на различни документи, изискуеми по нормативаната уредба, свързана с управлението на химикали – информационни листове за безопасност, регистрационни форми, инструкции, оценки, доклади и т.н.
 4. Участие в провеждане на обучения, семинари и конференции.
 5. Работа с водещи компании по въпроси, свързани с прилагане на законодателството.
 6. Комуникация с компетентни органи – МОСВ, ИАОС, РИОСВ и др., както и настоящи и потенциални клиенти и партньори.

Изисквания

 • Познаване на нормативна уредба относно управлението на химични вещества и смеси, в т.ч.: изисквания за съхранение; регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; Класифициране, етикетиране и опаковане; внос и износ; предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и т.н.;
 • Умения за работа със софтуерни продукти за изготвяне е подаване на документи, свързани с химикали;
 • Стремеж към нови знания и умения, повишаване на квалификацията.
 • Минимални изисквания към кандидата са:
  • Висше образование по специалности, свързани с химия и химично инженерство, екология, опазване на околната среда и сходни;
  • Отлични познания на нормативните изисквания, свързани с химикалите;
  • Добро работно ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
  • Отлични умения за работа със софтуерни продукти за въвеждане, обработка и оформяне на текстове и таблици;
  • Трудов стаж по специалността – минимум 2 години.
 • За предимство ще се счита опитът на кандидата на сходна позиция като обявената.

Предложението

 • Работа от офис в динамична атмосфера, в сътрудничество с останалите членове на екипа;
 • Заплащане спрямо личните резултати и принос към дейността на дружеството.

Ако позицията представлява интерес за Вас, кандидатствайте по обявата, като изпратите написани на български език CV и кратък текст (до 1 страница) за бъдещите Ви планове за професионално развитие.