Инженер, технолог / Биотехнолог / Химик

Задължения и отговорности

 1. Осъществяване качествен контрол на междинни и крайни продукти спрямо изискванията по спецификация, чрез извършване на рутинни/нерутинни физико-химични анализи при спазване на Добрата производствена практика.
 2. Контрол и верифициране на аналитична документация, документиране на резултати в съответната партидна документация и изготвяне на сертификати.
 3. Входящ контрол на изходни суровини и опаковъчни материали.
 4. Изготвяне, поддържане и актуализиране на стандартни работни инструкции и производствена документация в частта “Качествен контрол” в съответствие с регулаторните изисквания.
 5. Валидиране на аналитични физико-химични методи и изготвяне на необходимата документация.
 6. Поддръжка и проверка на използваната апаратура в сектора.
 7. Извършване аналитични изпитвания за стабилност на лекарствени продукти.

Изисквания

 • Образование – висше – образователно-квалификационна степен: бакалавър/магистър по специалност от професионално направление “Химически науки” или “Биотехнологии”;
 • Личностни качества – висока степен на отговорност и етичност, лоялност, много добри комуникативни умения, умения за работа самостоятелно и в екип;
 • Допълнителни изисквания – английски език: ниво В1; компютърна грамотност;
 • Наличието на професионален опит по специалността и практически опит във фармацевтично производство и/или контролна лаборатория е предимство.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография