ИНЖЕНЕР-ХИМИК ЦИМЕНТОВО ПРОИЗВОДСТВО

Задължения и отговорности

 1. Оптимизиране на технологичните процеси/оборудване и обучение на технологичния персонал с цел оптимални производствени разходи, качество на продуктите и устойчива екосъобразност.
 2. Участие при внедряване/пускане в експлоатация на нови системи/съоръжения или модификация на съществуващи такива.
 3. Строг контрол върху спазването на правилата за здраве и безопасност при работа.
 4. Ефективно взаимодействие и комуникация с всички структурни звена, участие и контрол върху изпълнението на фирмените цели и директиви.
 5. Идентифициране, приоритизиране, анализиране и премахване на загуби и неефективност.
 6. Подобряване на стандартите с цел постигане на заложените цели за ефективност на технологичната линия.
 7. Проследяване и наблюдение на ключовите производствени показатели, за да се гарантира, че инсталацията работи според проектните условия и проектите постигат прогнозните си цели/очаквания и за да се идентифицират още нови възможности.
 8. Оказване на подкрепа при отстраняване на проблеми, изготвяне на технически препоръки, отговаряне на технически запитвания, подобряване на технологичните инструменти и разработване на процедури за процесите.
 9. Провеждане на пробни тестове, за да се оптимизират променливите на процесите и да се оцени ефективността на инсталацията.
 10. Съвместна работа със специалисти и инженери от други сфери.
 11. Подобряване на работните процеси в целия завод.
 12. Идентифициране на възможности за непрекъснато подобрение и внедряване на подобрения в производствени единици за оптимизиране на работата (производителност, качество, безопасност, ефективност).
 13. Мониторинг на производителността на процесите и ефективността на продуктите с цел възможно най-ефективно изпълнение на производствените цели.

Изисквания

 • Висше химическо или техническо образование;
 • Компетенции по химия и математика;
 • Добро ниво на английски език; 
 • Добра компютърна грамотност (Word и Excel).

Предложението

 • Атрактивно месечно възнаграждение;
 • Бонус за добри резултати;
 • Социален пакет, включващ допълнителна здравна застраховка, ваучери за храна в максималния необлагаем размер, финансова подкрепа при сключване на граждански брак и раждане на дете и др.
 • Отлични възможности за обучение по технически и лидерски умения;
 • Добре изградена система за повишаване на професионалната компетентност и придобиване на необходимата квалификация;
 • Компетентно наставничество и програма за разгръщане на потенциала на служителите;
 • Открита и приобщаваща работна среда.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование.

Срок за кандидатстване: 25.08.2023 г.

Справки на тел.: +359 887 50 07 15 (Пламен Василев, Директор “Човешки ресурси”)