Платени летни стажове

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД набира студенти за платени летни стажове по специалности, както следва:

1. Ядрена енергетика
2. Топло- и ядрена енергетика
3. Електроенергетика и електрообзавеждане
4. Топлотехника
5. Хладилна и климатична техника
6. Електроснабдяване и електрообзавеждане
7. Електроника
8. Автоматика, информационна и управляваща техника
9. Компютърно управление и автоматизация
10. Машиностроителна техника и технологии
11. Машиностроене и уредостроене
12. Хидравлична и пневматична техника
14. Физика
13. Инженерна физика
15. Приложна ядрена физика
16. Ядренофизични методи
17. Ядрена енергетика и технологии материали
18. Ядрена химия
19. Химия
20. Радиохимия
21. Радиохимия и радиоекология
22. Органична химия
23. Инженерна химия и съвременни материали
24. Материалознание
25. Химия и екология
26. Химични технологии
27. Електрохимични технологии и защита от корозия
28. Химично инженерство
29. Неорганични вещества
30. Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии
31. Промишлена топлоенергетика

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Записан ІІІ курс по специалност от обявените
- Минимален среден успех много добър 4.50 от завършен зимен семестър на настоящата учебна година
- Да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения
- Да са български граждани
- Да са на възраст до 30 години

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА:

- Продължителност – по избор, считано от 11.07.2022 г. за период от 4 или 8 непрекъснати работни седмици
- Стажът е платен, с месечно възнаграждение в размер на 900 (деветстотин) лв.
- Възможност за ползване на безплатен служебен транспорт
- Безплатно настаняване в общежитие при необходимост

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

- Заявление по образец
- Мотивационно писмо
- Уверение със среден успех от зимен семестър и за записан летен семестър на настоящата учебна година

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – до 05.05.2022 г.
КЛАСИРАНЕ – две седмици след изтичане на горепосочения срок.

Документи се приемат на адрес: 3321 гр. Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство и на електронна поща: karieri@npp.bg.
За информация тел. +359 973/72892 и тел. +359 973/74525.