Инспектор Качество на производствените процеси

ИТД ЕООД е водещо българско предприятие, произвеждащо висококачествени пластмасови изделия и инструментална екипировка с утвърдена репутация. Във връзка с разширяване обема на работа и екипа в пластмасовото си производство, фирмата търси да назначи:

ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ
Месторабота: Съединение (Пловдив)

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

- Извършва дейност по контрол на качеството на продукцията, произвеждана в предприятието в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 22000.
- Осъществява входящ контрол на постъпващите в предприятието готови изделия.
- Проверява и контролира готовите изделия по съответните изисквания от техническата документация.
- Анализира причините за допуснато производство на некачествена продукция и предлага мерки за тяхното отстраняване, а при допускане на непоправим брак да информира прекия си ръководител – Ръководител отдел „Качествен контрол“.
- Оценява и дава предложения за технически промени и отклонения при уточняване и изготвяне на техническите норми за качеството на изделията.
- Спира до изясняване на случая отделни операции и дейността на производствени участъци и цехове, където се произвежда продукция, неотговаряща на изискванията на стандартите или на договорите, и незабавно уведомява прекия си ръководител.
- Участва в предаването на готовата продукция, в изучаване на причините за брака и нискокачественото производство, в разработването и осъществяването на мероприятия за повишаване качеството на продукцията.
- Осигурява воденето на статистическа отчетност по качеството на изделията, по причини за брака и по рекламации на клиентите.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Висше или средно специално образование в областта на химико-технологичните процеси;
- Умения за работа с измервателни инструменти;
- Опит на тази позиция в производствена компания ще се счита за предимство;
- Много добри комуникативни умения, умения за работа в екип;
- Способност за постигане на резултати в изключително интензивна работна среда;
- Желание за работа на двусменен режим на работа- дневна и нощна смяна.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
• Перспектива за развитие в успешна организация;
• Добри условия за работа;
• Мотивиращо възнаграждение;
• Социални придобивки.

Ако проявявате интерес към тази позиция и отговаряте на изискванията, кандидатствайте с актуална автобиография на имейл: office@itd.bg