Инспектор в отдел “Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве”

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Регионална здравна инспекция – Велико Търново обявява конкурс за длъжността: ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ “ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”.

Кратко описание на длъжността

 1. Осъществява систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обектите с обществено предназначение, на продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда.
 2. Извършва контрол върху химичните вещества и смеси.
 3. Контролира спазването на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене.
 4. Прилага административно-наказателни мерки при осъществяване на здравния контрол.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността

 1. Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;
 2. Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши ранг; професионален опит – не се изисква;
 3. Професионална област:
  • Област на висшето образование – „Здравеопазване и спорт”: професионално направление – „Обществено здраве”, специалности „Инспектор по обществено здраве“, „Обществено здраве и здравни грижи“, „Обществено здравеопазване“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, или професионално направление „Здравни грижи“, специалност „Инспектор по обществено здраве“, „Медицинска козметика“;
  • Област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“: професионално направление „Химически науки“, специалности „Екохимия“, „Химия“, „Химия и екология“; или професионално направление „Биологически науки“, специалност „Екология“;
  • Област на висшето образование „Технически науки“: професионално направление „Химични технологии“, специалности „Неорганични вещества“, „Неорганични химични технологии“, „Химично инженерство“; или професионално направление „Общо инженерство“, специалност „Техника и технологии за опазване на околната среда“.

Допълнителни умения и квалификация

 • Дигитална компетентност (документ) – задължително;
 • Владеене на английски език (документ) – препоръчително;
 • Задължително познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа: Закон за здравето, Закон за водите, Наредба №3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, Наредба №9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции, Наредба №15 от 21.08.1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони, Наредба №36 от 21.07.2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, Закон за административните нарушения и наказания и Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността – 1500,00 лева.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Необходими документи за участие в конкурса

 1. Заявление по образец за участие в конкурс – Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС).
 2. Декларация по образец – чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
 3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации.
 4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.
 5. Други документи: сертификати за проведени обучения.
 6. Подробна автобиография.
 7. Копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв).
 8. Копие от документи за дигитална компетентност.
 9. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса

 1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.
 2. Провеждане на интервю.

Място за подаване на документи

РЗИ – Велико Търново, с адрес: град Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, стая №310. Кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурса на определения служител в съответната администрация. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите могат да се подадат и по електронен път, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Краен срок за подаване на документи – до 17:00 ч. на 20.11.2023 г. включително.