Инспектор Качество на производствените процеси

ИТД ЕООД е водещо българско предприятие, произвеждащо висококачествени пластмасови изделия и инструментална екипировка с утвърдена репутация. Във връзка с разширяване обема на работа и екипа в пластмасовото си производство, фирмата търси да назначи ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ.

Задължения и отговорности

 1. Извършва дейност по контрол на качеството на продукцията, произвеждана в предприятието в съответствие с ISO 9001, FSSC 22000.
 2. Осъществява входящ контрол на постъпващите в предприятието готови изделия.
 3. Проверява и контролира готовите изделия по съответните изисквания от техническата документация.
 4. Анализира причините за допуснато производство на некачествена продукция и предлага мерки за тяхното отстраняване, а при допускане на непоправим брак да информира прекия си ръководител – Ръководител отдел „Качествен контрол“.
 5. Оценява и дава предложения за технически промени и отклонения при уточняване и изготвяне на техническите норми за качеството на изделията.
 6. Спира до изясняване на случая отделни операции и дейността на производствени участъци и цехове, където се произвежда продукция, неотговаряща на изискванията на стандартите или на договорите, и незабавно уведомява прекия си ръководител.
 7. Участва в предаването на готовата продукция, в изучаване на причините за брака и нискокачественото производство, в разработването и осъществяването на мероприятия за повишаване качеството на продукцията.
 8. Осигурява воденето на статистическа отчетност по качеството на изделията, по причини за брака и по рекламации на клиентите.

Изисквания

 • Висше или средно специално образование в областта на химико-технологичните процеси;
 • Умения за работа с измервателни инструменти;
 • Опит на тази позиция в производствена компания ще се счита за предимство;
 • Много добри комуникативни умения, умения за работа в екип;
 • Способност за постигане на резултати в изключително интензивна работна среда;
 • Желание за работа на двусменен режим на работа – дневна и нощна смяна.

Предложението

 • Перспектива за развитие в успешна организация;
 • Добри условия за работа;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване

 • Подробна автобиография