Химик, физикохимия, радиационна безопасност

Задължения и отговорности

 1. Грижи се за стриктното прилагане на правилата за радиационна безопасност в Аналитични лаборатории.
 2. Организира всички дейности и поддържа нормативна документация за работа с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ).
 3. Отговаря за настройките и калибриране на рентгено-флуорисцентни, Spark-OES и инфрачервени анализатори, както и други инструментални техники.
 4. Координира поддръжката и профилактиката на апаратурата, за която отговаря.
 5. Следи наличността на необходимите консумативи и резервни части.
 6. Осигурява обучение и периодични инструктажи на лаборантите, работещи с ИЙЛ.
 7. Участва в изготвянето на бюджети и проекти в Аналитични лаборатории.

Изисквания

 • Висше образование, с придобита професионална квалификация „Инженер-химик“, „Химик-аналитик“ или сходна;
 • Практически опит в областта на лабораторните дейности. Работа с различна аналитична апаратура (XRF, spark OES, елементен анализ, титратори и др.) ще се счита за предимство;
 • Добро ниво на владеене на английски език в обхвата A2-B1;
 • Компютърни умения – MS Office пакет;
 • Отлични аналитични умения и ориентация към нуждите на клиента (вътрешен/външен);
 • Много добри комуникационни умения и нагласа за работа в екип;
 • Инициативност и стремеж към непрекъснато подобрение.

Предложението

 • Предизвикателна и отговорна роля в най-голямата компания в България – част от международна група, лидер в своята сфера на дейност;
 • Стабилност, високи работни стандарти и споделяне на знания и опит на международно ниво;
 • Възможности за професионално развитие;
 • Екипна и позитивна работна атмосфера;
 • Атрактивно възнаграждение и богат пакет от социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография, диплома за завършено образование и квалификационни документи

Срок за кандидатстване: 31.10.2023