Химик – Физико-химична лаборатория

Задължения и отговорности

 1. Пряко отговаря за качеството на произвежданите продукти.
 2. Отговаря за достоверността на резултатите при извършваните в лабораторията изпитвания.
 3. Упражняване на контрол върху качеството на резултатите от анализите.
 4. Поддържане на метрологичния статус на използваните средства за измерване и провеждане на вътрешно калибриране.
 5. Верифициране/валидиране на прилаганите методи за анализ.
 6. Достоверността на данните в изготвяните в лабораторията документи.
 7. Правилната експлоатация на оборудването в лабораторията.
 8. Опазване на служебната тайна.
 9. Спазване на инструкциите по Безопасни и здравословни условия на труд.
 10. Да познава, владее и прилага методите за изпитване (стандартизирани и вътрешнолабораторни) в областта на дейността на лабораторията и съответната апаратура.
 11. Да познава нормативните документи в областта на провежданите изпитвания.
 12. Да следи тенденциите на изискванията към показателите.
 13. Контролира точността на отчетите и протоколите за получените резултати от извършваните анализи.
 14. Разработва и актуализира необходимата документация за дейността на лабораторията, съобразно GLP.
 15. Анализира и периодично информира Управителя за резултатите от проведените анализи и предлага мерки за подобряване на работата.
 16. Контролира правилната експлоатация на апаратурата.
 17. Контролира правилното манипулиране с образци, реактиви и разтвори.
 18. Дава предложения за закупуване на необходимо ново оборудване и за ремонт на наличното, при необходимост.

Изисквания

 • Образование – висше (магистър) по химия;
 • Компютърни умения;
 • Владеене на английски език;
 • Умения за работа в екип;
 • Инициативност, организационни умения.

Организацонни връзки: При необходимост – с експерти от фирми, предприятия и лаборатории от съответния бранш, с органите на местната и държавна власт в рамките на своята компетентност.

Права и професионално развитие

 • Да взема самостоятелни решения при извършване на лабораторни изпитвания.
 • Да има достъп до служебна информация – закони, нормативни документи, стандарти.
 • Да изисква информация от експерти и специалисти от други лаборатории и организации, свързани с дейността му.
 • Да му бъде осигурено работно място, оборудване и материали, осигуряващи условия за извършване на дейността.
 • Професионално развитие: участие в курсове и семинари.

Длъжността е на пряко подчинение на Управителя.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

За допълнителна информация: тел. +359 879 343 019, Боряна Чолакова