Химик

„ЦЕРАТИЦИТ България“ АД - Габрово е дългогодишна компания, с традиции в производството на металорежещи и специални инструменти, част от международната Група CERATIZIT.

В продължение на повече от 100 години CERATIZIT е пионер в разработването на изключителни продукти от твърди материали за режещи инструменти и защита от износване. Частната компания със седалище в Люксембург разработва и произвежда високоспециализирани твърдосплавни инструменти, пластини и пръти от твърди материали, както и трудно износващи се части. CERATIZIT е лидер на пазара в няколко области на приложение на трудно износващи се части и успешно разработва нови видове твърди сплави, цермет и керамика, които се използват в обработката на метали, дърво и камък. С над 8000 служители в 34 производствени обекта и търговска мрежа от над 50 клона, Групата е глобален лидер в карбидната индустрия.

Във връзка с динамичното разрастване на компанията, която е една от водещите компании в производството на инструменти със сменяеми твърдосплавни пластини, „ЦЕРАТИЦИТ България“ АД търси да назначи мотивиран и амбициозен кандидат за позицията:

ХИМИК
Месторабота: Габрово

Основни задачи:
• Извършване химически и металографски изпитания върху различни материали, метали и сплави;
• Измерване на твърдост по Викерс и Роквел на проби от доставени стомани за установяване на съответствието им с изискванията на стандартизационните документи, класификаторите за входящ контрол и технически документация;
• Изпитване на твърдост по Викерс и Роквел на стоманени детайли преди и след термична и химико- термична обработка, във връзка с контрол и разработване на техническа документация;
• Разработване и усъвършенстване методика за анализ и друга техническа документация, отнасяща се до химическа лаборатория;
• Участва активно в разработване и усвояване на нови методи и оборудване в лабораториите;
• Контролира съхранението и спазването на изискванията за безопасност при работа с химически, вкл. силнодействащи отровни вещества;
• Отговаря за воденето на дневници, в които се регистрират резултатите от химическите и металографски изпитания;
• Осигурява съхранение на пробите от анализираните материали според съответните изисквания;
• Следи за изправността на съоръженията, пробите и останалото оборудване в лабораториите, като своевременно го представя за периодична проверка;
• Използва справочници и друга техническа литература и документация за материалите, техния химически състав, строеж, физични и химични свойства.
• Отговаря за обслужването на пречиствателна станция.
• Извършва и други конкретни възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания са:
• Вид и степен на образование - висше техническо или средно техническо с химическа специалност;
• Трудов опит- за овладяване на уменията са необходими минимум 3-4 години професионална практика;
• Да познава инструкциите, процедурите, формулярите и документите, засягащи дейността му;
• Правилникът за безопасност и здраве при работа;
• Комуникативност;
• Работа в екип;
• Прецизност, внимание към детайла, организираност и сръчност, съобразителност.

Компанията предлага:
• Сигурна работа в международно развита компания;
• Интензивно обучение на работното място;
• Mного добри условия за работа;
• Kариерно развитие;
• Допълнителни трудови възнаграждения;
• Ваучери за храна;
• Транспорт;
• Специализирано работно облекло и ЛПС и др.

В случай, че предложението представлява интерес за вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратете актуална професионална автобиография.
Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6215280