Химик – аналитик с познания по хроматография

Във връзка с постоянно нарастващото развитие на лабораторията, Изпитвателен Център ГЛОБАЛТЕСТ търси да назначи Химик за работа в лабораторията по химични измервания.

Задължения и отговорности

 1. Спазване правилата за вътрешен ред, както и всички останали процедури на Системата за Управление на лабораторията.
 2. Извършва подготовка и провежда анализ на пробите, постъпили в химичните лаборатории на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД, изчисляване и докладване на резултати, които дейности извършва самостоятелно.
 3. Участва в разработването на нови методи за изпитване и тяхното валидиране, както и за верифицирането на методи съгласно действащи нормативни документи.
 4. Водене на технически записи от извършваните дейности.
 5. Участва в провеждане на междулабораторни сравнителни изпитвания за пригодност, както и вътрешните процедури за мониторинг и оценка на дейността му.
 6. Поддържа чистота на работното място и извършва всички необходими дейности по текуща поддръжка на използваната аналитична  апаратура, спомагателно оборудване и консумативи.
 7. Съдейства на Ръководителя на сектора при възлагане на текущите му задачи и полага всички усилия за екипна работа.
 8. Участва активно в усъвършенстване на Системата за Управление и работата в лабораторията чрез подаване на предложения до Ръководството.

Изисквания

 • Завършено висше образование с образователна степен „Магистър“ или „Бакалавър“ по химични науки;
 • Опит при работа с хроматографска апаратура HPLC и GC;
 • Познания и опит при работа със стандартна лабораторна техника, включително помощни средства за подготовка на проби, най-малко едно от изброените;
 • Аналитично мислене, включително опит при самостоятелно определяне на неопределеност от изпитвания, обработка и докладване на резултати;
 • Познания при работа със стандартна офис техника, включително: Компютърни системи с инсталиран софтуер под Windows – MS Office пакет, свободно боравене с онлайн достъпна научна литература, свободно водене на e-mail кореспонденция;
 • Свободно ползване на английски език (ниво боравене с документи и съдействие при провеждане на одити).

Допълнителни изисквания

За всяко допълнително изискване, за което кандидатите не могат да демонстрират познания, са предвидени вътрешни обучения в рамките на 6 (шест) месечния изпитвателен период, а именно:

 • Обучение по стандарт ISO/IEC 17025;
 • Вътрешно и външно обучение за работа с технически средства, за които кандидатите не са демонстрирали компетентност;
 • Обучение по методите за изпитване в обхвата на дейността на лабораторията;
 • Обучение в публикации на ILAC, ЕА и Акредитиращия орган, свързани с метрологична проследимост на измерванията;
 • Вътрешни обучения за работа с информационните системи на лабораторията;
 • Вътрешни обучения по документите на Системата за Управление.

Условия на работната среда

 • Работният процес в лабораториите на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ се извършват в условия на взаимно уважение и добри колегиални взаимоотношения;
 • В лабораториите са осигурени отлични възможности за професионално развитие, свързани с използване на съвременна аналитична апаратура, модерно обзаведени лаборатории, провеждане на вътрешни и външни обучения;
 • Работното време – 8 часов работен ден (9.00 – 17:30), 5 дни в седмицата (понеделник-петък), както и почивни дни, свързани с официално обявените такива за страната;
 • В лабораториите не се толерира присъствие в извън работно време;
 • Трудовият договор се сключва с изпитвателен период за 6 (шест) месеца и е последван от постоянен такъв;
 • Заплащането е свързано с личните умения в химичните лаборатории и необходимостта от последващи обучения. Инициативността е ключов фактор при формирането на работната заплата.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.