За екипа си в Направление Аналитични лаборатории компанията търси да назначи Химик-аналитик.

Задължения и отговорности

 1. Внедрява, чрез валидиране или верифициране методи за анализи, в съответствие с изискванията на клиентите.
 2. Създава подходящи аналитични програми (методи) в софтуерите на инструментите за анализ (ICP, AAS, титратори и др).
 3. Настройва и контролира техническите измервателни средства.
 4. Участва активно в провеждането на лабораторни тестове, съгласно разпореждания от прекия си ръководител.
 5. Организира контролни анализи и обработва и рапортува резултатите.
 6. Поддържа регистри на химичните вещества и сравнителни материали.
 7. Обучава персонала в направлението за извършване на нововъведените методи за анализ.

Изисквания

 • Висше образование с придобита професионална квалификация „Инженер-химик“, „Химик-аналитик“ или сходна;
 • Практически опит в областтна на лабораторните дейности;
 • Компютърни умения – MS Office;
 • Средно ниво на владеене на английски език в обхватa А2-B1;
 • Отлични аналитични умения и ориентация към нуждите на клиента (вътрешен/външен);
 • Много добри комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • Отвореност към нови предизвикателства и дейности;
 • Инициативност и нагласа към непрекъснато подобрение.

Предложението

 • Перспективна и отговорна работа в една от най-големите компании в страната, част от международна група – лидер в своята сфера на дейност;
 • Високи работни стандарти, атрактивно възнаграждение и социални придобивки;
 • Възможности за личностно и професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална втобиография;
 • Диплома за завършено образование;
 • Квалификационни документи.

Срок за кандидатстване: 13.11.2022 г.