Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

КЕНДИ ООД е водеща българска компания с дългогодишен опит в развитието, производството и реализацията на хранителни добавки. Притежава богато портфолио от запазени собствени марки. В момента компанията търси да назначи Химик-аналитик за производствената си база в Божурище.

Задължения и отговорности

 1. Извършва предписаните по технология измервания, изпитания и други видове химически изследвания на суровини, готова продукция за определяне съответствието им с действащите в технически условия и стандарти.
 2. Използва достъпните за наличната апаратура методи и способи за определяне на хим. свойства на готовите изделия и на нанесените покрития.
 3. Извършва измервания и проверки на химическите свойства и параметри на използваните в производството суровини и материали;
 4. Извършва необходимите разчети за направените изследвания и оформя съответната документация.
 5. Анализира и систематизира получените резултати от извършените измервания и изпитания на суровините и готовата продукция.
 6. Участва при разработването и внедряването на стандартите и техните условия за използваните в производството материали и суровини, както и при установяване на разходните норми и допустимия брак в производството.
 7. Анализира произтичащите от качествата и материалите и от съблюдавания технологичен режим причини за допуснатия брак и дава предложения за тяхното отстраняване.
 8. Следи за правилното използване и изправността на лабораторната апаратура, материали и химикали, уведомява ръководството при повреди, предлага контролни проверки и измервания на апаратурата.
 9. Участва при съставянето на актове и протоколи за качеството на материалите и за допускания в производството брак и ги подписва.
 10. Отговаря за своевременното и качественото извършване на изследванията, измерванията и анализите, предвидени в технологичните карти и съобразени с изискванията на стандартите и нормите.
 11. Отговаря с подписа си за точността на извършените от него изследвания.
 12. Носи отговорност за дадените от него заключения.

Изисквания

 • Висше образование – Химия – магистър;
 • Стаж във физико-химична лаборатория за качествен контрол – минимум 2 години;
 • Практически умения за работа с хроматографски, спектрални методи за анализ и др.;
 • Задълбочени познания в областта на органичната и аналитичната химия;
 • Познава изискванията на стандартите GMP, GLP (Добра Лабораторна Практика);
 • Работа със специализиран софтуер, опит в разработване, валидиране и свободно боравене с класически и съвременни аналитични методи и апаратура за провеждане на изпитвания – работи с ICP /inductive couple spectrophotometer/;
 • Компютърна грамотност – MS Office;
 • Добро владеене на английски език;
 • Умения за работа в екип и динамична работна среда, поемане на отговорности, коректност, лоялност и лична ангажираност.

Предложението

 • Работа на трудов договор, при пълни социални и здравни осигуровки, съгласно КСО;
 • Коректно и своевременно изплащане на заплати;
 • Възможност за развитие в рамките на компанията;
 • Добри условия на труд – подсигурено работно облекло; работа в нова производствена база с професионално технологично оборудване;
 • Допълнителни периодични премии, подаръчни ваучери, ваучери за храна.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с описание на придобития професионален опит в лаборaтория;
 • Актуална снимка.