Задължения и отговорности

 1. Анализ на изходни суровини и опаковъчни материали и междинни/ крайни лекарствени продукти.
 2. Участие при разработка и валидиране на аналитични методи.
 3. Надлежно документиране на извършените дейности.
 4. Почистване на използваното оборудване.

Изисквания

 • Познание в изискванията за работа във фармацевтичното производство и анализите на лекарствените форми, изискванията за GMP и GLP;
 • Висше образование / бакалавър, магистър / – Химия, Фармация, Биохимия и биотехнология;
 • Опит в областта на газовата и течната хроматография, както и работа със специализиран софтуер;
 • Опит в разработване и валидиране на аналитични методи е предимство;
 • Свободно ползване на научна информация, която е необходима при разработване на аналитични методи;
 • Свободна работа с класически и съвременни аналитични методи и апаратура за провеждане на изпитвания;
 • Владеене на добро (работно) ниво английски език;
 • Умение за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография