Задължения и отговорности

 1. Участва в разработването на технологичната документация, в частта на химическите процеси в цех.
 2. Следи и контролира спазването на изискванията съобразно технологичната документация в дейността на цех .
 3. Предлага целесъобразни замени на химически елементи в процеса на изпълнение на производствената програма.
 4. Участва във внедряването на нови технологии в цех .
 5. Следи за влагането на предвидените суровини и материали в производството.
 6. Информира управителя за възникнали технологични и производствени проблеми и предлага начини за решаването им.
 7. Извършва тестове на боята върху профилите.
 8. Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
 9. Изпълнява и други задължения, възложени му от управителя на фирмата в рамките на служебната си компетентност.
 10. Задачите се получават и отчитат:
  • седмично;
  • ежедневно;
  • текущо, в процеса на работа.
 11. Отговаря за спазването на нормативните и вътрешните изисквания при разработването и прилагането на технологичната документация, за която отговаря.
 12. Носи отговорност за качеството и законосъобразността на изготвяните с негово участие технологични документи и предписания.
 13. Носи отговорност за спазването на технологичния процес, правилата и изискванията за безопасна работа, както и на изискванията за пожарна и аварийна безопасност.
 14. Отговаря за вреди, причинени на предприятието поради некомпетентност, забавяне и неизпълнение на възложените задачи в областта на технологията.

Изисквания

 • Да притежава образование: Висше химическо, образователна степен – бакалавър;
 • С предимство при назначаване се ползват кандидатите със стаж поне една година в същото или в други предприятия със сходна технология;
 • Да има добри познания по технологията на производство и използваното оборудване, материали, суровини и пр.;
 • Да има умения за работа с компютър в рамките на Microsoft Office;
 • Личностни изисквания:
  • Да проявява коректност и не допуска конфликти с работниците и служителите от предприятието;
  • Да притежава висока дисциплина и отговорност в работата;
  • Да проявява бързи и адекватни реакции при изпълнение на служебните дейности, особено при опасност от аварии;
  • Да притежава нужната инициативност и творчески подход при съблюдаване изискванията на технологията;
  • Да проявява стремеж за повишаване на образованието и професионалната си квалификация.

Режим на труд и почивка

Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет във фирмата.

Предложението

 • Петдневна работна седмица;
 • Работа в млад, енергичен и мотивиран екип от професионалисти;
 • Дългосрочни трудови взаимоотношения;
 • Много добро възнаграждение.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография