В момента Онкологичният център търси да назначи специалист на длъжността Химик.

Задължения и отговорности

  1. Работа в Отделение по нуклеарна медицина с метаболитна терапия.
  2. Осъществява аналитична дейност в отделението и пряко участва в анализи, изготвяне на компонентите за изследвания на пациентите.
  3. Извършва качествен контрол на радиофармацевти.
  4. Осигурява навременното осъществяване на стъпките на анализа.
  5. Работи ежедневно в сфера на йонизиращи лъчения, като спазва стриктно правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на работа с открити и закрити радионуклидни източници.
  6. Специфицира и заявява оборудване, консумативи, необходими за работата в отделението.

Изисквания

  • Образователни изисквания – висше Химик/ с предимство радиохимик /;
  • Компютърна грамотност и чужд език.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография