Стажант - Химик (направление "Води")

„Евротест – Контрол“ ЕАД (ул. Бесарабия 108) търси стажант за длъжност "Химик" в направление "Води".

Месторабота: гр. София

Изисквания:
1. Студент със завършен 3-ти курс в областта на химия;
2. Компютърна грамотност;

Основни дейности, за които ще бъде проведено обучението по време на стажа:
- Физикохимични изпитвания на води по класически (титриметрични, тегловни) и инструментални (йонна хроматография, спектрофотометрия, кондуктометрия, потенциометрия и пламъкова фотометрия) методи
- Осигуряване качеството на изпитванията чрез използване на сертифицирани референтни материали
- Съпоставяне на резултатите от изпитване с критериите за качество на водите, съгласно регламентираните в законодателството гранични стойности

Стажът платен и с продължителност от 3 месеца.

Ако предложението представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография и снимка, чрез сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5780769