ХИМИК В КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИТИЯ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска” ЕАД е най-старата болница и една от най-големите в страната. Тя е водещ национален университетски и лечебен център в многопрофилната болнична дейност за активно лечение, трансплантационната, диспансерната, учебната и научно-изследователската дейност.

За нуждите на КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИТИЯ болницата търси да назначи ХИМИК.
В лабораторията се извършват в пълен обем както класически, така и съвременни систематични химико-токсикологични изследвания за предварителен скрининг и потвърдителен анализ на лекарствени, наркотични и други токсични вещества в различни биологични проби. Използват се широк набор от методи като спектрофотометрични, имунохроматографски, биохимични и инструментални хроматографски и масспектрални техники за анализ.

Основни функции на длъжността:
- Приема проби постъпващи от КСМД и външни проби съгласно вътрешните правила на лабораторията.
- Води документация свързана с извършваната лабораторна дейност съгласно изискванията на ISO17025, ISO 18159, ISO 9001 и спрямо изискванията на GLP.
- Съставя документи и аналитични процедури съгласно изискванията на ISO17025, ISO 18159, ISO 9001 и спрямо изискванията на GLP.
- Изготвя процедури за калибриране на аналитични методи и технически средства съгласно изискванията на ISO17025, ISO 18159, ISO 9001 и спрямо изискванията на GLP.
- Подържа лабораторията в изряден вид.

Специфични функции на длъжността:
- Извършва инструментален анализ на биологични проби.
- Следи за изрядното функциониране на аналитичната апаратура находяща се в СХТЛ.
- Следи внимателно извършваните аналитични дейности и дава експертно заключение на базата на разчетените резултати.
- Следи за подържане на постоянни условия в лабораториите на СХТЛ съгласно изискванията.
- Изготвя и валидира съвременни аналитични методи за анализ.

Изисквания:
- висше образование - бакалавър или магистър по Химия /аналитична химия/;
- компютърна грамотност - Microsoft Office, Специализирани софтуeри за газова хроматография, течна хроматография, UV/VIS Спектрофотометрия, Бази данни, Масспектрални бази данни се счита за предимство;
- задълбочени познания по органична, аналитична и биохимия;
- опит в организиране, извършване и разбиране същността на лабораторни анализи и тестове;
- опит в разработването и валидирането на аналитични процедури се счита за предимство;
- отлично познаване на устройството и принципа на работа на системи за хроматография GC,GC-MS, LC, LC-MS, UV/Vis;
- опит с масспектрални бази данни;
- умения за работа с бази данни за научна литература;
- пoзнания по ISO17025, ISO15189, ISO9001 и GLP;
- наличието на стаж и професионален опит в областта ще се счита за предимство;
- комуникативност, умения за работа в екип, добри организационни умения, професионална компетентност и отговорност, инициативност.

Ние предлагаме:
- работа в лечебно заведение с дългогодишна история и доказали се с годините специалисти;
- сигурност в заплащането на положения труд;
- добри условия за работа.

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6219459