Главен експерт в отдел „Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността: Главен експерт в отдел “Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците” към Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“.

Общи минимални изисквания за заемане на длъжността

 • Образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • Ранг – IV младши или професионален опит – 3 години;
 • Правоотношение – служебно;
 • Предпочитана област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“; професионално направление – „Химически науки“, „Химични технологии“.

Основна цел на длъжността

 1. Извършва изпитвания с цел класифициране на отпадъци по компонентен състав.
 2. Извършва изпитвания за основно охарактеризиране и доказване на съответствие с цел депониране на отпадъци.
 3. Пробонабира проби от почви, седименти, утайки и отпадъци.
 4. Подготвя планове за вземане на проби от почви, седименти, утайки и отпадъци.
 5. Извършва пробоподготовка и изпитвания за неорганични замърсители и нутриенти в почви, растения, седименти и утайки.
 6. Провежда изпитвания по стандартизирани и вътрешно-ведомствени методи на изпитване.
 7. Обработва и изчислява резултати, оформя протоколи от изпитвания.
 8. Оказва методическа помощ на експерти от Регионалните лаборатории занимаващи се със сходна дейност; носи отговорност за качеството на верността на получените резултати от изпитване.
 9. Отговаря за калибриране на аналитичното оборудване в отдела съгласно одобрените ВВМК.
 10. Познава и изпълнява документи, които са неразделна част от изградената система за управление (СУ) на акредитирана изпитвателна лаборатория „Главна дирекция лабораторно-аналитична дейност“.
 11. Подготвя отговори на запитвания на физически и юридически лица.
 12. Участва в комисии за избор на доставчици.

Минимален размер на основната заплата: 760 лв.

Индивидуалният размер на основната заплата за длъжността главен експерт в отдел „Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците”, се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Начин за провеждане на конкурса

 • Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • Интервю с кандидатите.

Документите за участие могат да бъдат изтеглени от сайта на Изпълнителна агенция по околна среда.

Място за подаване на документите за участие

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 1, ст. 101, тел. 02/9406463, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срок за подаване на документите: Документите се подават в четиринадесет дневен срок след датата на публикуване на обявата.
Краен срок за подаване на документи – 29.09.2022 г. включително.

Допускане до участие в конкурса

Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 и на интернет страницата на ИАОС.