Главен експерт в Дирекция „Планове и разрешителни”

Басейнова Дирекция Черноморски район обявява конкурс за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ “ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ”.

Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика

 1. Прилагане на държавната политика по управление и опазване на водите и околната среда в съответствие с националното законодателство и съответните международни актове. Подпомагане изготвянето, актуализирането и прилагането на план за управление на речните басейни и на план за управление на риска от наводнения на ниво район за басейново управление на водите.
 2. Съставяне и оформяне на документи, произтичащи от специфичната дейност на отдела.

Области на дейност

 1. Участва в дейностите на отдел „Планове за управление” в съответствие с разпоредбите на Закона за водите и Закона за опазване на околната среда, в параметрите, определени в чл. 11, ал. 1, т.1, т. З, т. 4, т.5, т. 7, т. 8, т, 9 и т. 10 от Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции.
 2. Участва в други специфични дейности, съгласно чл. 12, т.1, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.8 от Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции.
 3. Участва в дейностите, свързани с изготвянето, актуализацията и прилагането на ПУРБ и ПУРН, съгласно Закона за водите.
 4. Участва в дейностите свързани със специализирани карти, бази данни и географски информационни системи.

Минимални и специфични изисквания, за заемане на длъжността

 • Образователна степен – бакалавър;
 • Професионална квалификация: природни науки, математика и информатика (информатика и компютърни науки, науки за земята, химически науки, биологически науки), технически науки (общо инженерство, архитектура, строителство и геодезия, комуникационна и компютърна техника), екология;
 • Професионален опит: две години;
 • Препоръчително: опит в проекти;
 • Специални умения:
  • компютърна компетентност: Задължително: МS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, Internet. Препоръчително: ArcGIS, програми за редакция и други, имащи отношение към работата, вкл. моделиращи програми;
  • чужди езици: препоръчително – английски език;
  • познаване на националното и Европейското законодателство в областта на водите и околната среда.

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно Приложение №3 към чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители).

Към заявлението се прилагат:

 1. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
 2. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
 3. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка).
 4. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите следва да бъдат представени на адрес: гр. Варна, ул. „Александър Дякович” 33, Център за административно обслужване.

Работно време: всеки работен ден от 9.00 – 17.30 часа.

Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник до 10 дни след публикуване на обявата. Документите могат да се подават и по електронен път на електронната поща на Басейнова дирекция “Черноморски район”, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Басейнова дирекция.

За определяне на размера на основната заплата се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит на кандидата. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време се определят в рамките на минималния и максималния размер на ocнoвнaтa месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № l към Наредбата за заплатите в държавната администрация.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на РБългария, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Срок за подаване на документите: 27.02.2023 г.