Министерството на правосъдието на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № ЧР-10-32/04.08.2023 г. на министъра на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен експерт” в отдел „Управление на собствеността и обществени поръчки“ в Бюро по защита на застрашени лица към министъра на правосъдието, длъжностно ниво: 7 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 3.

Длъжността „главен експерт” в отдел „Управление на собствеността и обществени поръчки“ в Бюро по защита на застрашени лица към министъра на правосъдието /БЗЗЛ/ е свързана с изпълнение на следните основни длъжностни задължения:

 1. Подпомага началника на отдела при осъществяване на дейността по провеждането на обществените поръчки, свързани с дейността на Бюрото по защита.
 2. Участва в планирането на обществените поръчки и изготвя график за провеждането им през съответната година.
 3. Координира и участва в дейности по възлагането на обществените поръчки в Бюрото по защита.
 4. Дава становища, изготвя и съгласува актове, свързани с провеждането на обществени поръчки.
 5. Участва в изготвянето и изготвя технически задания и други документи за провеждане на обществени поръчки в рамките на основните дейности и целите на длъжността.
 6. Участва в комисии за провеждане на обществени поръчки, конкурси или търгове.
 7. Подготвя и изпраща информация и обявления за обществени поръчки до Агенцията по обществените поръчки.
 8. Съставя и поддържа регистър на обществените поръчки в Бюрото по защита и отговоря за съхранявано на документация по проведени обществени поръчки.
 9. Изготвя докладни записки, становища и предложения по въпроси, свързани с обществените поръчки.
 10. Разработва проекти на вътрешноведомствени актове, свързани с основните дейности и целите на длъжността.
 11. Изпълнява и други задачи, възложени от ръководителя, в рамките на основната дейност и целите на длъжността.

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 • Образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • Професионален опит – да притежава най-малко минималния ранг за длъжността IV младши или професионален опит – 3 години.
 • Област на придобитото висше образование: социални, стопански и правни науки; педагогически науки; хуманитарни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; здравеопазване и спорт; сигурност и отбрана;
 • Професионално направление: педагогика; филология, философия; психология, политически науки, социални дейности, обществени комуникации и информационни науки, администрация и управление, икономика, туризъм; физически науки; химически науки; биологически науки; математика; информатика и компютърни науки; машинно инженерство; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника, химични технологии, общо инженерство; обществено здраве, спорт; национална сигурност, военно дело;
 • Специалност: по посочените професионални направления;
 • Кандидатите да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицирана информация (ЗЗКИ) с ниво на класификация „секретно“. Съгласно чл. 10д, ал. 4, изр. второ от ЗДСл актът за назначаване се издава в 14 – дневен срок от получаване на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

Начинът за провеждане на конкурса е решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията (БЗЗЛ) и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат заявление по образец – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, към което да приложат:
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • Копия от документи за придобитата образователно -квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг. Документите се представят в цялост и оформени съгласно нормативните изисквания;
 • Копие от разрешение за достъп до класифицирана информация /ако кандидатът има издадено разрешение/;
 • Копия от други документи по преценка на кандидата.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса лично от кандидатите или чрез пълномощник в сградата на Бюрото по защита на застрашени лица към министъра на правосъдието с адрес: гр. София, 1233, ул. „Подполковник Калитин“, № 21, всеки работен ден от 9 ч. до 11,30 ч. и от 13,00 ч. до 16 ч.

Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 5. и декларацията по т. 5.1 следва да са подписани от кандидатите с електронен подпис.

Размерът на основната месечна заплата за длъжността се определя съгласно Вътрешни правила за работната заплата на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи в Бюрото по защита на застрашени лица и е от 1141 (хиляда сто четиридесет и един) лева до 2160 (две хиляди сто и шестдесет) лева съобразно професионалния опит на кандидата.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на интернет страницата на Министерството на правосъдието в рубрика, относима за БЗЗЛ.

Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Бюрото по защита на застрашени лица към министъра на правосъдието с адрес: гр. София, 1233, ул. „Подполковник Калитин“, № 21, в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на обявлението, всеки работен ден от 9 ч. до 11,30 ч и от 13,00 ч. до 16,00 ч. от 08.08.2023 г. до 21.08.2023 г. включително.