ОБЩИНА ЛОВЕЧ
обявява вакантна длъжност

Гл. експерт „Околна среда“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Изисквания за заемане на длъжността

 • Образование – висше, степен бакалавър;
 • Професионална област: Технически науки, природни науки;
 • Професионално направление – химични технологии, биотехнологии, строителство, архитектура, химически науки, биологически науки, науки за земята, екология и опазване на околната среда и други свързани със спецификата на задълженията по изпълнение на длъжността;
 • Професионален опит – 2 години;
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност – компютърна грамотност – MS Office (Еxcel, Word, Outlook), Auto CAD, ГИС софтуер, работа в мрежи.

Цел на длъжността: Околна среда и управление на отпадъците

 1. Екология и околна среда:
  • Изпълнява дейностите по информиране на населението за състоянието на околната среда.
  • Осигурява разработването на планове за ликвидиране на последствия от замърсяване на околната среда.
  • Контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води.
  • Изпълнява дейностите по съставянето на актове за установяване на административни нарушения по ЗООС.
  • Осигурява ежегодното публикуване на данните за информационните масиви и ресурси от обработена информация за околната среда.
  • Осигурява и актуализира информационната база данни за околната среда и публикуването и на интернет страницата на Община Ловеч.
  • Изготвя ежегодните предложения за средствата от общинския бюджет за изпълнение на приоритетни екологични проекти и дейности, включени в общинските програми за опазване на околната среда;
  • Относно Общинската програма за околната среда във връзка с Националната стратегия за околната среда, Националните планове и програми по компоненти на околната среда:
   • осигурява разработването и актуализацията;
   • подготвя предложение за приемане и контрол на изпълнението;
   • подготвя ежегоден отчет на изпълнението, допълнения и/или изменения;
   • осигурява предоставянето на отчетите в РИОСВ;
  • Изпълнява дейностите в задължение и правомощия на общинската администрация по процедурите по Екологична оценка на планове и програми и процедурите по Оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство;
  • Изпълнява дейностите в задължение и правомощия на общинската администрация по процедурите за предотвратяване и ограничаване на промишлени замърсявания;
  • Осъществява дейностите в задължение и правомощия на общинската администрация по контрола върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат;
  • Осъществява дейностите в правомощия на общинската администрация по гражданската отговорност при виновно причинени вреди на общинско имущество от замърсяване или увреждане на околната среда;
  • Изпълнява функциите на Отговорник по управление на околната среда на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
 2. Управление на отпадъците:
  • Изпълнява дейностите в задължение и правомощия на общинската администрация по Третиране и транспортиране на отпадъците;
  • Осигурява работата на Регионалното сдружение по управление на отпадъците – води кореспонденцията и съставянето на протоколите;
  • Осигурява дейностите по изработване и актуализация и изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците към Общинската програма за околна среда;
  • Изготвя годишните отчети за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците;
  • Осигурява дейностите необходими за Разрешения и Регистрационни документи с отпадъци;
  • Организира дейностите по оползотворяване на отпадъци;
  • Контролира дейностите по:
   • образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци;
   • депониране на производствени и опасни отпадъци и изпълнението на програмите за тяхното управление;
   • закриването, рекултивацията на терените и последващия мониторинг на депата;
   • извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали;
  • Изготвя информацията за съставянето на строителната програма;
  • Изпълнява дейностите по контрол в гаранционните срокове на изпълнени СМРР;
  • Изготвя информацията за съставянето на бюджета на Община Ловеч;
  • Изготвя информацията за съставянето на Годишен план – график за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
  • Изготвя технически задания, количествено-стойностните сметки и техническите спецификации за изготвяне на документация за обществени поръчки;
  • Извършва технически проучвания и изготвя доклади, становища и отговори на писма, искания и сигнали;
 3. Друго:
  • Участва в ОЕСУТ;
  • Участва по компетентност в работата на комисии;
  • Изпълнява задълженията си при спазване изискванията на ЗПКОНПИ;
  • Познава и спазва вътрешните правила съгласно Процедурен наръчник на Община Ловеч;
  • Изготвя месечен план за дейността си и отчита изпълнението му пред директор на дирекция.

Необходими документи за участие в конкурса

 1. Заявление до Кмета на Община Ловеч (свободен текст).
 2. Автобиография – CV.
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, УП3 или други документи.

Основно месечно възнаграждение – 1500 лв.

Срок на договора – Постоянен с шест месеца срок на изпитване.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22 в срок до 16:30 часа на 18.04.2023 г. включително.